Quyết định 1773/QĐ-BGTVT

Quyết định 1773/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1773/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1773/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1269/TTr-CĐGTVT ngày 14/6/2010; Phương án chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 23/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (có trụ sở chính tại số 54 Đường Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; tài khoản số 102010000055088 tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, Hà Nội) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình

- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Tư vấn và Xây dựng công trình

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CONSULTANT AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CAC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đường Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 2.794.711.550 đồng (Hai tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm mười một nghìn, năm trăm năm mươi đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gắn với việc đào tạo học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng giao thông vận tải.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Nạo vét và bồi, đắp mặt hàng; đào, đắp nền đường; đào, đắp công trình;

- Thi công các loại móng công trình;

- Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng;

- Gia công lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Kiểm định chất lượng công trình giao thông đường sắt, đường bộ; kiểm định chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm B, C;

- Khảo sát địa hình các công trình xây dựng;

- Thiết kế, lập tổng dự toán công trình giao thông nhóm B, C;

- Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, xây lắp, mua sắm vật tư các công trình giao thông nhóm B, C;

- Thí nghiệm để cung cấp thông số kỹ thuật về vật liệu, kết cấu công trình;

- Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, tổng dự toán; giám sát kỹ thuật xây dựng; quản lý dự án các công trình giao thông.

- Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công tác dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình dân dụng và công nghiệp;

- Khai thác đá, cát, sỏi;

- Thoát nước thải; xử lý nước thải;

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;

- Lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô;

- Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô, máy móc, thiết bị xây dựng và xe có động cơ khác

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Xây dựng công trình giao thông thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Xây dựng công trình giao thông.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình.

Điều 6. Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình có trách nhiệm:

1. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

2. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Trường ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Giao thông vận tải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng công trình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1773/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1773/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1773/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1773/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1773/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1773/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1773/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1773/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông

           • 25/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực