Quyết định 1773/QĐ-UBND

Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1773/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN TÂM THẦN BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009, về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh tại tờ trình số 295/BVTT ngày 9/11/2010 và báo cáo thẩm định số 556/KH - XDCB ngày 03/12/2010, số 587/KH-XDCB ngày 13/12/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh, tại các quyết định số 794/QĐ-CT ngày 21/7/2003, số 898/QĐ-UBND ngày 9/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh bổ sung: Bổ sung thiết bị y tế cho các khoa phòng phù hợp với quy mô tính chất của bệnh viện theo danh mục thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành; điều chỉnh chế độ chính sách cho các khối lượng đã thi công hoàn thành theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại thời điểm thực tế thi công; các hạng mục chưa thi công điều chỉnh giá nguyên vật liệu theo chế độ chính sách về xây dựng cơ bản tại thời điểm lập điều chỉnh bổ sung dự án.

2. Quy mô công trình, giải pháp xây dựng và các thông số kỹ thuật khác thực hiện đúng theo Quyết định số 794/QĐ - CT ngày 21/7/2003, số 898/QĐ - UBND ngày 9/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 67.729.562.000 đồng (Sáu mươi bẩy tỷ, bẩy trăm hai mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng), trong đó:

- Xây lắp: 21.456.126.000 đồng;

- Thiết bị: 35.355.500.000 đồng;

- Chi khác: 3.624.339.000 đồng;

- Dự phòng: 7.293.597.000 đồng;

(Các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Tăng 35.537.062.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 898/QĐ - UBND ngày 9/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Điều chỉnh phân chia các gói thầu còn lại cụ thể như sau:

- Gói thầu 1: Cổng tường rào, nhà thường trực, rãnh thoát nước.

- Gói thầu 2: Đường giao thông nội bộ, sân vườn, cây xanh, chiếu sáng ngoài nhà (giai đoạn 2 - thuộc khu đất trường Trung học Y Dược đang quản lý).

- Gói thầu 3: Nhà xác + Tang lễ.

- Gói thầu 4: Phá dỡ công trình cũ (giai đoạn 2 - thuộc khu đất trường Trung học Y Dược đang quản lý).

- Gói thầu 5: Phòng cháy, chữa cháy.

- Gói thầu 6: Mua sắm thiết bị Y tế.

- Gói thầu 7: Mua sắm thiết bị văn phòng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu, ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

6. Thời gian thực hiện dự án: Tiếp đến năm 2012

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Hoàn chỉnh dự án điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch & Đầu tư, tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế: Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1773/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1773/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2010
Ngày hiệu lực 14/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1773/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1773/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1773/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh 2010
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1773/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành 14/12/2010
Ngày hiệu lực 14/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1773/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh 2010

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1773/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh 2010

  • 14/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực