Quyết định 1775/QĐ-UBND

Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1775/QĐ-UBND 2018 công bố bãi bỏ thủ tục lưu thông hàng hóa Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tại Tờ trình số 1183/TTr-BQL ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

Danh mục của thủ tục hành chính bị bãi bỏ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Bãi bỏ các nội dung có liên quan đến 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được công bố tại Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- T
TUB: CT. PCT/KT;
- TT Công báo, TT tin học;
- Lưu: VT, KSTT/L.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố )

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1

T-HCM-272734-TT

Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu.

- Công văn số 351/BCT-KH ngày 15/01/2018 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp các loại Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

2

T-HCM-272735-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

3

T-HCM-272736-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

4

T-HCM-272737-TT

Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu.

- Công văn số 351/BCT-KH ngày 15/01/2018 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp các loi Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

5

T-HCM-272738-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

6

T-HCM-272739-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

7

T-HCM-272740-TT

Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Công văn số 351/BCT-KH ngày 15/01/2018 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp các loại Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

8

T-HCM-272741-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

9

T-HCM-272742-TT

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

10

T-HCM-272743-TT

Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Công văn số 351/BCT-KH ngày 15/01/2018 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp các loại Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

11

T-HCM-272744-TT

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

12

T-HCM-272745-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1775/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1775/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1775/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1775/QĐ-UBND 2018 công bố bãi bỏ thủ tục lưu thông hàng hóa Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1775/QĐ-UBND 2018 công bố bãi bỏ thủ tục lưu thông hàng hóa Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1775/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành02/05/2018
       Ngày hiệu lực02/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1775/QĐ-UBND 2018 công bố bãi bỏ thủ tục lưu thông hàng hóa Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1775/QĐ-UBND 2018 công bố bãi bỏ thủ tục lưu thông hàng hóa Hồ Chí Minh

           • 02/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực