Quyết định 1779/QĐ-BTNMT

Quyết định 1779/QĐ-BTNMT năm 2005 thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1779/QĐ-BTNMT thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1779/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là tổ TBT-BTNMT) gồm các ông, bà có tên sau:

1-Ông Lê Thanh Khuyến- Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Tổ trưởng;

2-Ông Đoàn Thế Hùng- Chuyên viên chính Vụ Khoa học- Công nghệ- Tổ viên;

3-Bà Lê Thị Hải Lê- Chuyên viên chính Vụ thẩm định và Đánh giá tác động môi trường- Tổ viên;

4-Ông Mai Văn Phấn- Chuyên viên Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai- Tổ viên;

5-Ông Nguyễn Đức Hưng- Chuyên viên Vụ Môi trường- Tổ viên;

6-Ông Nguyễn Văn Sự- Chuyên viên Vụ Khí tượng thủy văn-Tổ viên;

7-Bà Nguyễn Thị Cầm Uyên- Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế- Tổ viên;

8-Ông Đặng Minh Cường- Chuyên viên Phòng Chính sách, Quy hoạch- Cục Quản lý tài nguyên nước- Tổ viên;

9-Ông Phạm Ngọc Sơn- Trưởng phòng Chính sách khoáng sản- Cục Địa chất khoáng sản Việt nam – Tổ viên;

10-Bà Phạm Thị Loan- Chuyên viên phòng chính sách đo đạc bản đồ- Cục Đo đạc và bản đồ- Tổ viên;

11-Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ- Chuyên viên Vụ Pháp chế- Tổ viên;

12-Ông Nguyễn Thanh Tùng- Chuyên viên Vụ pháp chế- Tổ viên.

Điều 2: Nhiệm vụ của tổ TBT-BTNMT:

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt nam:

a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của Bộ có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO;

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên ít nhất là 65 ngày trước khi ban hành;

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt nam về các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương do Chính phủ ký hoặc Bộ ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của Bộ; về việc chấp nhận các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa cấp Bộ tuân thủ Quy chế thực hành tốt trong xây dựng ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

2. Nhiệm vụ hỏi đáp:

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của Bộ khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt nam hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Gửi Văn phòng TBT Việt nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ quản lý về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên có liên quan đến các hoạt động của Bộ;

c) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các đơn vị có liên quan trong Bộ, trong đó chú ý đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trong trường hợp đang có khả năng bị kiện về TBT thuộc phạm vi quản lý của Bộ bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt nam.

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt nam.

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với các cấp quản lý trực tiếp nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt nam và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp.

Điều 3. Tổ trưởng tổ TBT-BTNMT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các thành viên tổ TBT – BTNMT chịu sự phân công trực tiếp của Tổ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có lien quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng TBTVN;
- Lưu VT, PC.M.32.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Bé

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1779/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1779/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2005
Ngày hiệu lực22/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1779/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1779/QĐ-BTNMT thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1779/QĐ-BTNMT thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1779/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTriệu Văn Bé
        Ngày ban hành22/07/2005
        Ngày hiệu lực22/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1779/QĐ-BTNMT thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1779/QĐ-BTNMT thành lập tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp

            • 22/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực