Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng dự án Luật do đơn vị chủ trì soạn thảo bảo đảm và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên, kinh phí hỗ trợ của Quốc hội và các nguồn kinh phí khác (nghiên cứu khoa học, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).

Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp-Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.

Tổng cục Thủy lợi căn cứ vào Quyết định này, lập kế hoạch để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1246/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCTL, PC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Phân công

Thời gian

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1

Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi; Kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi và Kiện toàn Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT)

Tổng cục Thủy lợi (TCTL)

Vụ Pháp chế

2/2012

5/2012

 

1.1

Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi năm 2012 phù hợp với tiến độ xây dựng dự án Luật

Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi

TCTL

Vụ Pháp chế

1/2014

1/2014

 

2

Tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan

Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2012

1/2014

 

3

Xây dựng dự thảo đề cương Luật

3.1

Xây dựng dự thảo đề cương Luật

Dự thảo đề cương lần 1

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2012

8/2012

 

3.2

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, chuyên gia vào đề cương Luật; Hoàn thiện đề cương

Báo cáo tổng hợp ý kiến, phương án tiếp thu chỉnh lý

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2012

9/2012

 

3.3

Ban soạn thảo thông qua đề cương Luật, phê duyệt đề cương

Đề cương trình Bộ trưởng - Trưởng Ban soạn thảo

TCTL, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

11/2012

 

4

Xây dựng dự thảo luật

4.1

Xây dựng dự thảo luật trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt

Dự thảo 1

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

1/2013

4/2013

 

4.2

Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập, chỉnh lý dự thảo

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4/2013

5/2013

 

4.3

Họp Ban soạn thảo

Báo cáo tổng hợp ý kiến của BST

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

6/2013

 

4.4

Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo; Tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập

Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 1

TCTL, BST, TBT

Các đơn vị có liên quan

7/2013

8/2013

 

4.5

Tổ chức Hội thảo và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và phương án tiếp thu, chỉnh lý

TCTL

Các đơn vị có liên quan

8/2013

9/2013

 

4.6

Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và chuyên gia

Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 2

TCTL, BST, TBT

Các đơn vị có liên quan

10/2013

11/2013

 

5

Xây dựng Tờ trình, các báo cáo của hồ sơ của Dự án Luật

5.1

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Tờ trình Chính phủ, Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật

 

 

10/2013

1/2014

 

6

Họp Ban soạn thảo

Báo cáo tổng hợp ý kiến của Ban soạn thảo

 

 

 

2/2014

 

7

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo

Dự thảo 2

 

 

 

2/2014

 

8

Lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương; đăng tải dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình trên trang thông tin điện tử của Chính phủ

 

 

 

3/2014

4/2014

 

9

Chỉnh lý nội dung dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và ý kiến trên trang thông tin điện tử của Chính phủ

Hồ sơ Dự thảo 3

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5/2014

 

10

Đi khảo sát, học tập kinh nghiệm

Báo cáo chuyến khảo sát

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6/2013

5/2014

 

II

TRÌNH CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

1

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Báo cáo thẩm định Dự án Luật của Bộ Tư pháp

TCTL

Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp

6/2014

7/2014

 

2

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

TCTL

Các đơn vị liên quan

8/2014

8/2014

 

3

Trình Chính phủ dự thảo Luật

Hồ sơ dự thảo 4

Bộ Tư pháp

VPCP
Vụ Pháp chế

9/2014

10/2014

 

4

Tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra

Hồ sơ dự thảo 5

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

11/2014

11/2014

 

5

Trình các cơ quan thẩm tra của Quốc hội

 

TCTL

UBTVQH, VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan

12/2014

2/2015

 

6

Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội khi có đề nghị tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế về những vấn đề của dự án Luật

Báo cáo của UBTVQH đối với Dự án Luật

TCTL

Các đơn vị có liên quan

12/2014

2/2015

 

7

Tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, chỉnh lý dự thảo luật và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội

TCTL

 

3/2015

4/2015

 

8

Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)

Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Quốc hội

Các cơ quan của Quốc hội, VPCP

VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

5/2015

 

9

Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội

Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội được chỉnh lý

TCTL

VPCP

5/2015

9/2015

 

10

Trình Quốc hội dự thảo Luật (thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)

Hồ sơ dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua

Các cơ quan của Quốc hội, TCTL, VPCP

Các đơn vị có liên quan

 

10/2015

 

III

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT

 

Các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Các dự thảo văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xây dựng và hoàn thiện

TCTL, TBT

Các cơ quan, đơn có vị liên quan

 

5/2016

 

(Ghi chú: Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi

         • 08/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực