Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI CÁC TỔNG CỤC VÀ CỤC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4243/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc giao thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Quyết định này kèm theo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 4544/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Quyết định số 656/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), Đ.20.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI CÁC TỔNG CỤC VÀ CỤC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ
(Ban hành theo Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14 tháng 01 năm 2020)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI CÁC TỔNG CỤC VÀ CỤC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

A

VĂN HÓA

 

 

 

A1.

Bản quyền tác giả

 

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

4

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

6

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

7

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

8

Thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

9

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

10

Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

12

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội )

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

A2.

Di sản văn hóa

 

 

 

13

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

14

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

15

Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

16

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

17

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

18

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

19

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

20

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

21

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

22

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

23

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

24

Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

25

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Di sản văn hóa  (Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội )

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

A3.

Điện ảnh

 

 

 

26

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

27

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

28

Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

29

Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

30

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

31

Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

32

Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

33

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/N Đ-CP); - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

34

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

35

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung là phim không nhằm mục đích kinh doanh

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

36

Thủ tục phê duyệt tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

37

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh

Cục Điện ảnh  (Số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , Hà Nội)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

A4.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

38

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

39

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

40

Thủ tục thỏa thuận cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

41

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại Sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

42

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

43

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

44

Thủ tục thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

45

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

46

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

47

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với: - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại; - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

48

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

49

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với: - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại; - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

50

Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

51

Thủ tục thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở trung ương, tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

52

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  (Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội )

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

A5.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

53

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

54

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

55

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

56

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc không trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

57

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

58

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

59

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

60

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

61

Thủ tục cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

62

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

63

Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

A6.

Văn hóa cơ sở

 

 

 

64

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp trung ương

Cục Văn hóa cơ sở (Tầng 2 nhà C – Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

65

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp trung ương

Cục Văn hóa cơ sở (Tầng 2 nhà C – Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

66

Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Cục Văn hóa cơ sở (Tầng 2 nhà C – Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

67

Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Cục Văn hóa cơ sở (Tầng 2 nhà C – Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Quảng cáo

Cục Văn hóa cơ sở

68

Thủ tục thẩm định hồ sơ để nghị công nhận ngày truyền thống của các Bộ, ngành, cấp tỉnh.

Cục Văn hóa cơ sở (Tầng 2 nhà C – Số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Quảng cáo

Cục Văn hóa cơ sở

A.7

Hợp tác quốc tế

 

 

 

69

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

70

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

71

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

72

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

73

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

74

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

75

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

76

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

77

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hợp tác quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế

B

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

78

Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc

Tổng cục Thể dục thể thao ( Số 31 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội )

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

79

Thủ tục đăng cai giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao.

Tổng cục Thể dục thể thao ( Số 31 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội )

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

80

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Tổng cục Thể dục thể thao ( Số 31 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội )

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

C

DU LỊCH

 

 

 

81

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

82

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Khách sạn

Tổng cục Du lịch

83

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch

84

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

85

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

86

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

87

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

88

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Tổng cục Du lịch (Số 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội )

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYỂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện

A.

VĂN HÓA

 

 

A1.

Bản quyền tác giả

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

3

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

4

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

6

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả

A2.

Di sản văn hóa

 

 

7

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

A3.

Điện ảnh

 

 

8

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

9

Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

10

Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

11

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

12

Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

13

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

14

Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Cục Điện ảnh

A4.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

15

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ Thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

16

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Mỹ Thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

17

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Mỹ Thuật

 

18

Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

19

Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan với danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

20

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

21

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

22

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Văn hóa

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

A5.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

23

Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

24

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

25

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

26

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

27

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

28

Thủ tục cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

29

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

30

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

31

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

32

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc

Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

A6.

Văn hóa cơ sở

 

 

33

Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Quảng cáo

Cục Văn hóa cơ sở

B

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

34

Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

35

Thủ tục đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

36

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Thể dục thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

C

DU LỊCH

 

 

37

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

38

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Khách sạn

Tổng cục Du lịch

39

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hợp tác quốc tế

Tổng cục Du lịch

40

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

41

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

42

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

43

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

44

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2020
Ngày hiệu lực14/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Bộ Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Bộ Văn hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành14/01/2020
        Ngày hiệu lực14/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Bộ Văn hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/QĐ-BVHTTDL 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Bộ Văn hóa

            • 14/01/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực