Quyết định 178/QĐ-UBND

Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư Đề án và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 178/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư phát triển nghề luật sư 2020 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21/6/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp ban hành “Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 13/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020 và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP; Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Thùy;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và tổ chức có liên quan nhằm triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả;

c) Xây dựng một số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

d) Tăng cường quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, phát triển đội ngũ luật sư có chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư; từng bước nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc cần thực hiện, thời hạn, lộ trình hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hiệu quả;

c) Củng cố, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hình thành một số Công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

1.1. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Nội dung thực hiện: Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, các bài viết phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nội dung thực hiện: Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và các bài viết về hoạt động luật sư để tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc giới thiệu, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức thuộc ngành, đơn vị mình.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

2.1. Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung thực hiện:

Tổ chức khảo sát, điều tra đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh để thống kê, đánh giá về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu về luật sư tham gia tư vấn, tranh tụng của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì:

+ Đoàn Luật sư tỉnh: Tổ chức khảo sát, điều tra đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư trên phạm vi toàn tỉnh để thống kê, đánh giá về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

+ Sở Tư pháp: Tổ chức khảo sát, điều tra đội ngũ cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

2.2. Tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư và nâng cao năng lực của luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

a) Lựa chọn luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện tham gia các khóa đào tạo theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (theo tiết d, điểm 3.2, Khoản 3 Mục này).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015-2020.

b) Khuyến khích luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức nghề nghiệp và lý luận chính trị do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020.

c) Khuyến khích các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhà nước tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành luật, tiếng Anh thương mại để đội ngũ luật sư Bình Dương có đủ khả năng tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia tư vấn, tranh tụng những vụ việc có yếu tố nước ngoài mà không cần có phiên dịch (theo tiết c, Điểm 3.2, Khoản 3 Mục này).

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2020.

2.3. Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư.

- Nội dung thực hiện: Tạo điều kiện thuận lợi, có chế độ thu hút công dân Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề luật sư của nước ngoài; các luật sư giỏi, có kinh nghiệm nghề nghiệp về hành nghề tại Bình Dương; có phương án sử dụng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại, hội nhập kinh tế, quốc tế; tham gia thực hiện tư vấn các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tư vấn hoặc tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi về các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2020.

2.4. Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại (theo Điểm 3.3, Khoản 3 Mục này).

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức rà soát, đánh giá và phân loại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, định hướng những tổ chức hành nghề luật sư có đủ các điều kiện phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

+ Định hướng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô vừa và nhỏ thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu.

+ Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tại các tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2015 - 2020.

2.5. Tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển.

- Nội dung thực hiện:

+ Tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài; tham gia tranh tụng, tư vấn, giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, dự án của Chính phủ.

+ Thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2020.

3. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

3.1. Có kế hoạch tuyển dụng các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm tuyển dụng các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp theo quy định của Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015-2020.

3.2. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.

a) Tiếp tục triển khai Đề án phát triển luật sư tại địa phương bảo đảm đến năm 2020, phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Bình Dương có từ 200 luật sư trở lên, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Nội dung thực hiện:

+ Rà soát nguồn nhân lực phát triển đội ngũ luật sư; tích cực tuyên truyền, vận động các sinh viên đã tốt nghiệp đại học Luật và đã qua lớp đào tạo nghề luật sư; những cán bộ hưu trí đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương;

+ Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh, đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020, trong đó năm 2015 phát triển số lượng khoảng 100 đến 120 luật sư; từ năm 2016 - 2020: phát triển số lượng 180 đến hơn 200 luật sư.

b) Liên kết với Học viện Tư pháp mở từ 3 đến 5 lớp đào tạo nghề luật sư tại Bình Dương, mỗi khóa học từ 30 đến 50 học viên cư trú trên địa bàn tỉnh, nhằm phát triển đội ngũ luật sư về số lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và yêu cầu tư vấn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020, trong đó năm 2015 mở 01 lớp; từ năm 2016 - 2020 mở từ 03 đến 04 lớp.

c) Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, giỏi về chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, tin học, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức.

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư.

+ Phối hợp với các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học mở các khóa đào tạo tin học, tiếng Anh chuyên ngành cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư; khuyến khích các luật sư tự đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; cử các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tham dự các khóa bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý, tiếng Anh thương mại do Liên đoàn luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức để có đủ khả năng tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia tư vấn, tranh tụng những vụ việc có yếu tố nước ngoài mà không cần phiên dịch. Phát triển đội ngũ luật sư Bình Dương hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật, chú trọng đến việc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 04 đến 08 luật sư có khả năng tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế;

+ Thường xuyên rà soát, kiểm tra, nhắc nhở các luật sư thành viên Đoàn Luật sư về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020, trong đó:

+ Năm 2015, phấn đấu có 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 50% số lượng luật sư được bồi dưỡng kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp, bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ và phát triển 01 đến 03 luật sư có khả năng tham gia tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại quốc tế.

+ Từ năm 2016 - 2020: đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng kỹ năng hành nghề, đạo đức, ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp luật sư, bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ; phát triển 03 đến 05 luật sư có khả năng tham gia tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế.

d) Lựa chọn luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện tham gia các khóa đào tạo theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh rà soát chọn luật sư, người tập sự hành nghề luật sư có đủ điều kiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015-2020, lựa chọn khoảng 04 đến 08 luật sư.

3.3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề luật sư; phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật.

a) Hàng năm rà soát, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có khả năng phát triển chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật; định hướng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ và vừa thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020.

b) Định hướng, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật; hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội, trong đó có các cơ quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm, từ 2015-2020, trong đó đến năm 2020 phát triển 01 đến 03 tổ chức hành nghề luật sư.

c) Nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của luật sư trong tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật. Phấn đấu để cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng nhiều.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tạo điều kiện để luật sư tham gia vào các giai đoạn tố tụng, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tranh tụng tại tòa.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, cụ thể: đến năm 2020, đảm bảo trên 50% các vụ án hình sự Tòa án xét xử có luật sư tham gia; phấn đấu đạt mục tiêu có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.

d) Củng cố, kiện toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ chức hành nghề luật sư theo hướng ổn định về tổ chức, hiện đại và chuyên môn hóa trong hoạt động quản lý điều hành.

- Cơ quan chủ trì: Các tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

đ) Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.4. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động thực tiễn, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp.

a) Triển khai thực hiện phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp: Định kỳ đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tham gia tư vấn của luật sư; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động tư vấn của luật sư.

+ Đoàn Luật sư: Cử các luật sư thành viên có đủ trình độ, năng lực tham gia tư vấn.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách của luật sư.

- Nội dung thực hiện: Định kỳ hàng năm, Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách của luật sư thành viên.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015-2020.

4. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

4.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các văn bản nội bộ của Đoàn Luật sư tỉnh phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư hoặc ban hành mới Quy chế làm việc và các văn bản nội bộ của Đoàn Luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4.2. Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư, tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong Đoàn Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Ban của cơ quan Đảng, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành và cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Đoàn Luật sư nhằm phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2015-2020.

4.6. Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp của Đoàn Luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2015-2016.

4.7. Tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2015-2020.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

5.1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư.

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng, thực hiện kế hoạch của Sở Tư pháp và các kế hoạch phối hợp với Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc chấp hành pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hoạt động;

+ Kịp thời phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phát hiện, xử lý và rút ra những vi phạm trong hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các sở, ban, ngành có liên quan ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Hoàn thiện, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ tư pháp thực hiện công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, kiện toàn về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5.3. Thường xuyên cử cán bộ tham mưu quản lý về công tác Bổ trợ tư pháp tham gia tập huấn các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5.4. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5.5. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Luật sư năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

a) Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Luật Luật sư năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Tổng kết, báo cáo Bộ Tư pháp về 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006, 05 năm thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; tình hình triển khai Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020 và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chiến lược và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, được cấp theo dự toán hàng năm của các cơ quan được phân công theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

- Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Phối hợp với các sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục II của Kế hoạch này;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng của luật sư trong các giai đoạn tố tụng;

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư và tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh;

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch trong từng giai đoạn;

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch;

- Tăng cường kiểm tra về tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo biên chế theo quy định để Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc mở các lớp bồi dưỡng; lựa chọn luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh có đủ điều kiện tham gia các khóa đào tạo theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chế độ thu hút nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư.

4. Các cơ quan tiến hành tố tụng

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tham gia tranh tụng của luật sư trong các giai đoạn tố tụng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia trong các giai đoạn tố tụng theo quy định pháp luật; có kế hoạch tuyển dụng các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương, các tổ chức chính trị - xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các sở ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Đoàn Luật sư có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch của Đoàn Luật sư trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp liên quan đến trách nhiệm của Đoàn Luật sư trên cơ sở phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư.

Định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp về việc triển khai các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

7. Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm

Tham gia tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, phục vụ tốt nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các chương trình, dự án lớn của tỉnh khi có yêu cầu.

8. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm

Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân là thành viên của mình về vị trí, vai trò của luật sư; xây dựng cơ chế sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, tranh chấp; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư trong hoạt động hành nghề.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 178/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư phát triển nghề luật sư 2020 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư phát triển nghề luật sư 2020 Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVõ Văn Minh
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 178/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư phát triển nghề luật sư 2020 Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật sửa đổi Luật Luật sư phát triển nghề luật sư 2020 Bình Dương

            • 26/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực