Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư: Xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1782/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4 VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN NAM BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định: Số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 4028/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/12/2018 về vic Thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4, số 4024/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/12/2018 về việc Thành lập Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam B;

Căn cứ các văn bản của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 5584/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 về việc thu hồi căn nhà số 91 đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, văn bản số 3391/UBND-ĐTMT ngày 11/7/2011 về nhà đất số 91 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5;

Xét Tờ trình s 994/TTr-QLCL ngày 03/7/2012 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sn và Thủy sản đề nghị phê duyệt chủ trương lập dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

2. Địa điểm xây dựng: số 91 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

4. Nội dung công việc:

Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ có quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị và các quy định về quy hoạch xây dựng của địa phương.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn khác.

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng công trình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản rà soát chi tiết các hạng mục cần đầu tư xây dựng; xác định quy mô dự án phù hợp với nội dung ở khoản 4, Điều 1 trong Quyết định này; có ý kiến thỏa thuận của Bộ trước khi phê duyệt đề cương, dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư; lập và trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Giám đốc các cơ quan: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4, Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KH, NTS(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1782/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1782/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1782/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1782/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1782/QĐ-BNN-KH năm 2012 cho phép lập Dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực