Quyết định 1782/QĐ-TCHQ

Quyết định 1782/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh do Tổng cục Hải quan ban hành

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đội Kiểm tra và Giám sát hải quan;

d) Tổ Kiểm soát hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ hải quan;

c) Đội Nghiệp vụ hải quan cảng Sơn Dương.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh và Chi cục Kiểm tra sau thông quan không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

4. Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan; Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo đảm yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (30b);
- Lưu: VT, TCCB (10b)
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Thuộc tính văn bản 1782/QĐ-TCHQ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1782/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực 12/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 tháng trước
(18/06/2018)
Download văn bản 1782/QĐ-TCHQ

Lược đồ văn bản

Quyết định 1782/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1782/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1782/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực 12/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 tháng trước
(18/06/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 12/06/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/06/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực