Quyết định 1782/QĐ-UBND

Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2017 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1782/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tui tại nơi cư trú; chúc thọ, mng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 13/10/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 116/TTr- STC ngày 05/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Người ở tuổi 70 và 75:           200.000 đồng/người.

2. Người ở tuổi 80 và 85:           300.000 đồng/người.

3. Người ở tui 95:                    500.000 đồng/người.

4. Người trên 100 tuổi:               700.000 đồng/người.

Các mức trên bao gồm cả hiện vật và tiền mặt.

5. Người ở tuổi 90 và 100: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ và Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tui tỉnh Bc Giang.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, KT. Hải.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP
UB tỉnh: LĐVP, TPKT, TH, KGVX, TTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1782/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1782/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1782/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1782/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1782/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1782/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1782/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1782/QĐ-UBND 2017 mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bắc Giang

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực