Sắc lệnh 1783/QĐ-UBND

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018 Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CHUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4 TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 31/TTr-STTTr ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tỉnh Thái Bình xây dựng quy trình thực hiện chi tiết đối với từng thủ tục hành chính đã ban hành để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Giang

 

QUY TRÌNH CHUNG

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4 TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Quy trình chung

Quy trình

Nội dung thực hiện

Đối tượng thực hiện

Trình tự thực hiện

Ghi chú

Bước 1

Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

1. Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng Internet tại địa chỉ: dvctt.thaibinh.gov.vn

2. Chọn dịch vụ: [Tên DVCTT]

3. Kê khai, cung cấp đầy đủ thông tin của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu (nếu chưa có tài khoản).

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ.

5. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan.

(Mã hồ sơ có cấu trúc: Mã định danh của cơ quan, đơn vị; năm, tháng, ngày tiếp nhận hồ sơ; số thứ tự hồ sơ tiếp nhận trong ngày được tích hợp vào phần mềm và sinh tự động khi tiếp nhận hồ sơ)

- Thông tin của tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp một lần không phải cung cấp lại khi thực hiện DVCTT lần sau.

- Chỉ cung cấp thông tin về số hiệu văn bản do các cơ quan nhà nước đã ban hành.

- Đăng ký nhận kết quả bằng bản giấy (nếu có nhu cầu).

- Người nộp hồ sơ thực hiện tra cứu tiến độ giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin phù hợp khác.

 

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ.

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ chuyển cho phòng chuyên môn xử lý; gửi thông báo cho người nộp.

+ Hồ sơ hành chính điện tử được chuyển qua Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Hệ thống tự động chuyển Phiếu tiếp nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo qua điện thoại của người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp; hướng dẫn để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình.

Bước 3

Giải quyết hồ sơ

Cơ quan cung cấp DVCTT

- Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo các quy trình cụ thể của từng thủ tục hành chính.

- Thực hiện ký số vào kết quả giải quyết.

- Quy trình cụ thể của từng thủ tục hành chính do cơ quan cung cấp DVCTT xây dựng.

- Các cơ quan có liên quan có thể theo dõi tiến độ giải quyết của DVCTT.

Bước 4

Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Người nộp hồ sơ

- DVCTT mức độ 3: Nộp phí, lệ phí trực tiếp tại nơi giao dịch hoặc qua dịch vụ chuyển phát.

- DVCTT mức độ 4: Thanh toán, nộp phí, lệ phí trực tuyến.

Các cơ quan quy định phương thức thanh toán cho từng thủ tục hành chính.

Bước 5

Trả kết quả

Cơ quan cung cấp DVCTT

- DVCTT mức độ 3: Trả kết quả tại nơi giao dịch hoặc qua dịch vụ chuyển phát.

- DVCTT mức độ 4:

+ Kết quả điện tử gửi đến: Cổng dịch vụ công trực tuyến; Thư điện tử (sau khi đã thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

+ Kết quả bằng bản giấy (nếu có nhu cầu) trả tại nơi giao dịch hoặc qua dịch vụ chuyển phát.

 

2. Giải thích

- Cổng dịch vụ công trc tuyến tỉnh Thái Bình: Là điểm truy cập thống nhất tới các dịch vụ công trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tên DVCTT: Là tên dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch công trực tuyến tương ứng với thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước cung cấp.

- Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng (Thay thế hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công (hiện là Trung tâm hành chính công tỉnh); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hiện là Trung tâm hành chính công huyện, thành phố); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (hiện là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã) theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ).

- Người nộp hồ sơ: Là công dân, đại diện của tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Bình và nhân viên thu gom hồ sơ của đơn vị chuyển phát.

- Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Là cơ quan tiếp nhận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người sử dụng.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã.

- Nơi giao dịch: Trung tâm phục vụ hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

- Thanh toán trực tuyến: Thực hiện thông qua các công cụ thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu1783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018 Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018 Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Thái Bình
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu1783/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hoàng Giang
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018 Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1783/QĐ-UBND 2018 Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Thái Bình

            • 17/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực