Quyết định 1783/QĐ-UBND

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 594/QĐ-UBND 2018 thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm Sở tài nguyên Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 87/TTr-STP ngày 11/11/2016 về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báocáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trưởng phòng kinh tế;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

2

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

5

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

6

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

8

Xóa đăng ký thế chấp

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

- Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

9

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP;

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

10

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

- Luật Đất đai 2013;

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2016
Ngày hiệu lực24/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1783/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành24/12/2016
        Ngày hiệu lực24/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1783/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Tuyên Quang 2016