Quyết định 1784/QĐ-UBND

Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2015 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1784/QĐ-UBND 2015 Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 08/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tại Tờ trình số 141/TTr-QBVMT ngày 10/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 555/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

ĐIỀU LỆ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, tên gọi và tư cách pháp nhân

1. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước được thành lập theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính).

2. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh có tên giao dịch tiếng Anh là Quang Ninh Environment Protection Fund, viết tắt là QNEPF.

4. Trụ sở Quỹ đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn và bù đắp chi phí quản lý; phần chi phí do Quỹ tự bù đắp được thực hiện cơ chế tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Quỹ tiếp nhận kinh phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh để bảo đảm nguồn tài chính cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

Tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn vốn khác để hỗ trợ, tài trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Quỹ được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Quỹ hoạt động công khai, minh bạch và bình đẳng.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo Điều 12 Điều lệ này để tạo nguồn vốn hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

4. Tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường: Xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thiên tai gây ra; thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hỗ trợ trao các giải thưởng về môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; thực hiện các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được quy định tại Điều lệ này.

5. Tiếp nhận kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; trình tự, thủ tục nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh.

7. Sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyền hạn của Quỹ

1. Tổ chức điều hành hoạt động của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phù hợp với Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và các dự án bảo vệ môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Được mời các chuyên gia của các ngành, địa phương và các tổ chức liên quan tham gia Hội đồng thẩm định để thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 3 Điều lệ này và phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ.

4. Sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn.

5. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh.

6. Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ hoặc huy động vốn bổ sung cho Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh theo đúng quy định của Pháp luật.

7. Được cử cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh ra nước ngoài công tác, học tập, tham khảo, khảo sát theo đúng Quy chế hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành

1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ.

2. Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ hoạt động theo quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh được thành lập các Hội đồng thẩm định giúp Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt cho vay, hỗ trợ, tài trợ và đồng tài trợ các chương trình, dự án được sử dụng nguồn vốn từ Quỹ; Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy chế do Hội đồng quản lý Quỹ ban hành.

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh có 5 thành viên bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Các ủy viên của Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo của các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ninh;

d) Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ ba (03) tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản lý để giải quyết những vấn đề đột xuất. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được quyền yêu cầu thành viên hội đồng cho ý kiến quyết định bằng văn bản trong một số trường hợp cụ thể;

b) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc biểu quyết đa số;

c) Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ (được uỷ quyền của Chủ tịch) chủ trì. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định phương hướng, kế hoạch hoạt động, huy động vốn, hỗ trợ, tài trợ tài chính, xem xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tài trợ tài chính; phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán của Quỹ;

b) Kiểm tra, giám sát Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và việc thực hiện các quyết định của hội đồng. Phê duyệt chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát; kiểm tra báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính của Ban Kiểm soát;

c) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và phát triển nguồn vốn của Quỹ;

d) Phê duyệt danh mục, tiêu chí lựa chọn và quy trình xem xét cho vay vốn, hỗ trợ, tài trợ của Quỹ;

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ có các quyền hạn sau đây:

a) Quyết định mức cho vay, hỗ trợ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tài trợ;

b) Giải quyết theo quy định của pháp luật các khiếu nại của tổ chức, cá nhân vay vốn hoặc nhận hỗ trợ từ Quỹ;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên của Ban Kiểm soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ;

d) Quyết định thành lập các Hội đồng thẩm định;

e) Ban hành quy định quản lý rủi ro;

f) Sử dụng bộ máy của cơ quan điều hành của Quỹ và con dấu của Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ này;

g) Nhận vốn thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Quỹ.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Điều 7. Ban Kiểm soát Quỹ

1. Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh gồm 03 thành viên, bao gồm Trưởng ban do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường. Các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch công tác trình Hội đồng quản lý Quỹ và tổ chức thực hiện một cách độc lập;

b) Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ yêu cầu;

d) Xem xét và kiến nghị Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

3. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ hoặc thành viên của Ban được Trưởng ban ủy quyền có thể được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ nhưng không được biểu quyết.

4. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban và trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Điều 8. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ

1. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ Môi trường Quảng Ninh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất với Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

b) Phó Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ do Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

c) Kế toán trưởng Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

d) Bộ phận nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức vụ quản lý.

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh do Giám đốc Quỹ quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và Giám đốc Sở Nội vụ, biên chế do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong từng thời kỳ.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách.

Điều 9. Chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động làm việc tại Quỹ

1. Cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Quỹ được hưởng lương, thưởng và các khoản phúc lợi theo quy định hiện hành như đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Các cán bộ kiêm nhiệm làm việc cho Quỹ được hưởng các chế độ kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ

1. Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh là đại diện pháp nhân của Quỹ trong các quan hệ pháp lý, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và pháp luật Nhà nước về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh.

2. Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, điều hành hoạt động của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ và các quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính của Quỹ hàng năm trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c) Báo cáo định kỳ về tình hình huy động vốn, hỗ trợ tài chính và báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan quản lý cấp trên;

d) Đề xuất thành lập các Hội đồng thẩm định trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;

e) Ban hành quy chế hoạt động của bộ phận nghiệp vụ, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;

f) Đề xuất Phó Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm;

g) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

h) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp của Hội đồng quản lý Quỹ;

i) Tham gia các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ và được góp ý vào các nội dung của phiên họp.

Điều 11. Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ đánh giá, tuyển chọn, thẩm định các chương trình, dự án, nhiệm vụ và hoạt động bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 3 Điều lệ này.

2. Thành viên Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của các thành viên Hội đồng quản lý. Các thành viên khác liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của từng dự án do Giám đốc Quỹ trưng dụng; Thành viên của Hội đồng thẩm định phải có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung được đề nghị hỗ trợ tài chính.

3. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng thẩm định được tính vào chi phí quản lý của Quỹ.

Chương IV

NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 12. Nguồn vốn của Quỹ

1. Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 50 tỷ đồng đến năm 2020, vốn bổ sung được cấp hàng năm và bắt đầu thực hiện từ năm 2016. Việc tăng vốn Điều lệ của Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

b) Phí bảo vệ môi trường (đối với nước thải công nghiệp);

c) Các khoản bồi thường cho Nhà nước về thiệt hại môi trường;

d) Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Vốn hoạt động bổ sung hàng năm để bù đắp các khoản hỗ trợ, tài trợ và đồng tài trợ, nguồn vốn bổ sung hàng năm thực hiện theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 13. Nguyên tắc sử dụng vốn

Vốn hoạt động của Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo an toàn và cho mục tiêu sau:

1. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi các dự án bảo vệ môi trường;

2. Hỗ trợ lãi suất vay vốn, tài trợ và đồng tài trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định;

3. Đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động của Quỹ theo dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

4. Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu tỉnh từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trên cơ sở có sự đồng ý của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn;

Điều 14. Cân đối nguồn vốn và cấp vốn

1. Sở Tài chính bố trí vốn điều lệ đảm bảo đến năm 2020 là 50 tỷ đồng.

2. Tiền đền bù thiệt hại về môi trường, tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hàng năm và các khoản thu phí khác được cấp cho Quỹ theo quy định hiện hành của nhà nước được bổ sung vào vốn điều lệ của Quỹ.

3. Hàng năm, Quỹ tự cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Chương V

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Đối tượng được hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ tài chính

1. Đối tượng được hỗ trợ tài chính của Quỹ là các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường mang tính địa phương, liên ngành, hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn thuộc các lĩnh vực phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Cho vay với lãi suất ưu đãi;

b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn;

c) Nhận ủy thác và ủy thác;

d) Đầu tư trái phiếu;

e) Tài trợ và đồng tài trợ.

Điều 16. Cho vay với lãi suất ưu đãi

1. Đối tượng vay vốn

Đối tượng được vay vốn từ Quỹ là các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án, hoạt động nhiệm vụ bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;

b) Xử lý chất thải;

c) Bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định danh mục ưu tiên và tiêu chí lựa chọn các dự án cho vay.

2. Điều kiện vay vốn.

a) Thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Có đủ hồ sơ vay vốn theo quy định của Quỹ, được Quỹ thẩm định và chấp nhận, có dự án, phương án sản xuất kinh doanh có lãi và phương án đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.

c) Có bảo đảm tiền vay

3. Mức vay vốn và thẩm quyền quyết định mức cho vay:

Mức vay vốn của một dự án không được vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án và do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trong phạm vi khả năng nguồn vốn cho phép và phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn.

4. Thời hạn vay vốn

Thời hạn vay vốn được xác định phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đối tượng vay vốn và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá 5 năm.

5. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay của Quỹ được Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định hàng năm.

6. Bảo đảm tiền vay

a) Đối tượng vay vốn được dùng tài sản bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá trị của các ngân hàng thương mại nhà nước; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất; Tài sản hình thành từ vốn vay hoặc các tài sản cố định khác (Tài sản phải được mua cả hai loại bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện đồng thời được định giá lại theo quy định của Pháp luật); Các hình thức bảo đảm tiền vay khác … để đảm bảo tiền vay hoặc được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản. Trình tự, thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các quy định pháp luật có liên quan.

b) Trong thời hạn chưa trả hết nợ, đối tượng được vay vốn hoặc bên bảo lãnh không được chuyển nhượng, bán hoặc thế chấp các tài sản đã thế chấp.

7. Đối với các khoản nợ quá hạn

Đến kỳ hạn trả nợ gốc, lãi mà đối tượng vay vốn từ Quỹ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thì toàn bộ số nợ gốc, lãi của kỳ hạn đó được chuyển thành nợ quá hạn. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn trên số tiền quá hạn tại thời điểm phát sinh quá hạn.

8. Trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay:

Trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng và các văn bản quy định hiện hành.

9. Xử lý rủi ro

Đối tượng vay vốn của Quỹ bị rủi ro bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, chính sách nhà nước thay đổi làm tổn thất toàn bộ hay một phần tài sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận mức độ thiệt hại và chủ đầu tư không còn khả năng trả nợ hoặc giảm khả năng trả nợ, thì chủ đầu tư sử dụng toàn bộ số tiền bảo hiểm được bồi thường từ cơ quan bảo hiểm để trả nợ cho Quỹ. Số nợ còn lại được xem xét gia hạn nợ, giảm hoặc miễn lãi tiền vay, xóa nợ một phần hoặc xóa toàn bộ tùy theo mức độ thiệt hại của dự án và khả năng trả nợ thực tế của chủ đầu tư.

Giám đốc Quỹ quyết định gia hạn nợ và có văn bản báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ, thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng 1/3 thời hạn trả nợ ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc khoanh nợ và xóa nợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 17. Hỗ trợ lãi suất vay vốn

1. Quỹ quyết định danh mục và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn cụ thể cho các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường từ các tổ chức tín dụng.

2. Dự án được hỗ trợ lãi suất vay vốn phải là dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường khi vay từ các tổ chức tín dụng do Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ trình Hội đồng quản lý Quỹ Quyết định.

4. Việc hỗ trợ lãi suất vay vốn được thực hiện một lần cho mỗi dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Việc cấp kinh phí hỗ trợ sẽ được tiến hành khi dự án đã hoàn thành kết quả dự án được đưa vào sử dụng và đã hoàn trả được vốn vay cho tổ chức tín dụng.

5. Mức hỗ trợ lãi suất vay tối đa không quá 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng chủ đầu tư đã ký với các tổ chức tín dụng, đồng thời không vượt quá mức lãi suất cho vay của Quỹ. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Tổng kinh phí hỗ trợ lãi suất vay vốn của Quỹ trong năm không vượt quá 20% vốn bổ sung (không kể vốn điều lệ).

Điều 18. Tài trợ và đồng tài trợ

1. Quỹ tài trợ cho hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cần thiết, đột xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh, không nằm trong kế hoạch của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp, bao gồm:

a) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường; phổ cập kiến thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng;

b) Huy động sự tham gia của cộng đồng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

c) Xây dựng, thử nghiệm, phổ biến và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường;

d) Thiết kế các chương trình, dự án nhằm vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho bảo vệ môi trường;

e) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, các giải pháp phòng tránh, hạn chế và khắc phục sự cố môi trường.

2. Điều kiện để được tài trợ, đồng tài trợ:

Các hoạt động, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được xem xét, tài trợ với điều kiện đối tượng đề nghị được tài trợ, đồng tài trợ phải có vốn đối ứng ít nhất 50% tổng kinh phí đầu tư để thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đó;

3. Thẩm quyền quyết định mức tài trợ, đồng tài trợ:

a) Mức tài trợ không vượt quá 50% tổng chi phí đầu tư cho các nội dung bảo vệ môi trường của đối tượng được tài trợ và phải phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ cho phép.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tài trợ, đồng tài trợ theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

4. Quỹ được hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để đồng tài trợ tài chính cho các nhiệm vụ và hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của Điều lệ này và phù hợp với cam kết của phía đồng tài trợ.

5. Quỹ chỉ được sử dụng tối đa 50% vốn hoạt động bổ sung hàng năm để thực hiện phương thức tài trợ và đồng tài trợ.

Điều 19. Nhận uỷ thác và uỷ thác

1. Nhận ủy thác:

a) Quỹ được nhận ủy thác cho vay, thu hồi nợ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo hợp đồng nhận ủy thác.

b) Quỹ được hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác. Mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng nhận ủy thác.

2. Ủy thác:

a) Quỹ được quyền ủy thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo hợp đồng ủy thác.

b) Các tổ chức nhận ủy thác được hưởng mức phí dịch vụ nhận ủy thác. Mức phí dịch vụ nhận ủy thác do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng ủy thác.

Điều 20. Đầu tư trái phiếu

1. Quỹ được phép sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của tỉnh... theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính và được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn đó.

2. Tổng mức vốn để mua các trái phiếu Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều này không được vượt quá 50% tổng số vốn nhàn rỗi.

Chương VI

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điều 21. Xây dựng kế hoạch tài chính

1. Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm lập và xây dựng kế hoạch về vốn và sử dụng vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc lập kế hoạch thu, chi tài chính cho hoạt động bộ máy của Quỹ theo Điều lệ này và các văn bản pháp luật do Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 22. Chế độ tài chính

1. Năm tài chính của Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm.

2. Chế độ tài chính, chế độ kế toán của Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chi phí cho hoạt động quản lý và điều hành bộ máy được lấy từ các nguồn thu của Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh.

Điều 23. Công tác kế toán, kiểm toán

1. Chế độ kế toán của Quỹ được thực hiện theo chế độ kế toán ban hành của pháp luật.

2. Quỹ tự tổ chức kiểm toán nội bộ về tài chính hoặc thuê kiểm toán độc lập nếu thấy cần thiết.

Điều 24. Chế độ báo cáo

1. Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh lập và gửi các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo thống kê, báo cáo kế toán và các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành.

2. Báo cáo quyết toán hàng năm của Quỹ do cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ lập, có ý kiến của Ban Kiểm soát Quỹ và trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt theo thẩm quyền.

Chương VII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản thi hành

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ do Hội đồng quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Điều lệ này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực04/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1784/QĐ-UBND 2015 Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1784/QĐ-UBND 2015 Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực04/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1784/QĐ-UBND 2015 Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1784/QĐ-UBND 2015 Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

         • 24/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực