Quyết định 1785/QĐ-UBND

Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1785/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC HUYỆN ĐẠ TẺH ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1416/TTr-SGDĐT ngày 02/8/2017 và Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 28/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

1. Sửa đổi, bổ sung Tiết 1, 2, 3 Điểm a Khoản 2 Mục II Điều 1 như sau:

“a) Giáo dục Mầm non:

- Hiện có 13 trường công lập, 01 trường tư thục và 21 điểm trường. Đến năm 2020, có 12 trường công lập, 01 trường tư thục và 18 điểm trường.

- 11 trường mầm non hiện hữu (trừ Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Đạ Tẻh và Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh) giữ nguyên vị trí, đầu tư thêm cơ sở vật chất để đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn quốc gia. Sáp nhập Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Đạ Tẻh vào Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh; giao UBND huyện Đạ Tẻh quản lý diện tích đất của Trường Mầm non Sơn Ca (2.789 m2).

- Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh mới gồm có: Điểm trường chính tại Tổ dân phố 5C (Trường Tiểu học Kim Đồng cũ) và 01 điểm trường tại Trường Mầm non thị than Đạ Tẻh cũ (Tổ dân phố 1A). ... ”.

2. Sửa đổi, bổ sung Tiết 2 Điểm b Khoản 2 Mục II Điều 1 như sau:

“- Bỏ Trường Tiểu học Kim Đồng, cơ sở vật chất giao cho Trường Mầm non thị trấn Đạ Tẻh sử dụng làm điểm trường chính.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

UBND huyện Đạ Tẻh và các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT
, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1785/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1785/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2017
Ngày hiệu lực10/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1785/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1785/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1785/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1785/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhan Văn Đa
       Ngày ban hành10/08/2017
       Ngày hiệu lực10/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1785/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1785/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quy hoạch mạng lưới trường học huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng

           • 10/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực