Quyết định 1787/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1787/QĐ-UBND 2023 cơ cấu tổ chức biên chế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị công nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 05 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 174/TTr-SYT ngày 25 tháng 10 năm 2023 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2245/TTr-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

b) Các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS;

- Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;

- Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp;

- Khoa Sức khỏe sinh sản;

- Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe;

- Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng;

- Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế;

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và Dược - Vật tư y tế.

Các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm phải đảm bảo đủ các điều kiện về biên chế tối thiểu để thành lập là từ đủ 07 người làm việc là viên chức trở lên và phù hợp với quy định tổ chức bộ máy, không thành lập khoa, phòng có dưới 07 người làm việc là viên chức. Các khoa, phòng có Trưởng khoa (Trưởng phòng) và Phó Trưởng khoa (Phó Trưởng phòng). Việc bố trí số lượng cấp phó các khoa, phòng được thực hiện theo nguyên tắc: Khoa, phòng có từ đủ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng khoa (Phó Trưởng phòng); khoa, phòng có từ đủ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng khoa (Phó Trưởng phòng).

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng khoa (Trưởng phòng), Phó Trưởng khoa (Phó Trưởng phòng) thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Biên chế

a) Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc là viên chức của Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc là viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Điều 3 Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Y tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT. HĐNĐ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, Phòng NC;
- Lưu: VT, (T221QĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1787/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1787/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(14/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1787/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1787/QĐ-UBND 2023 cơ cấu tổ chức biên chế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1787/QĐ-UBND 2023 cơ cấu tổ chức biên chế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1787/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrần Tuệ Hiền
        Ngày ban hành08/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (14/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1787/QĐ-UBND 2023 cơ cấu tổ chức biên chế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1787/QĐ-UBND 2023 cơ cấu tổ chức biên chế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước

              • 08/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực