Quyết định 1789/QĐ-UBND

Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1789/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2016 2020 Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1789/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc ban hành Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 909/TTr-SCT ngày 19 tháng 8 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ Công thương;
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh;
-
Các tổ chức đoàn thể CT-XH ca tnh;
-
VP/UBND tnh: CVP, các PCVP;
-
Lưu: VT, CNXD (M).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

CHƯƠNG TRÌNH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định của pháp luật có liên quan đến Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015.

- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyn biến từ nhận thức sang hành động cụ thể nhằm đạt được một số chỉ tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Các mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2020 tiết kiệm từ 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thay thế từ 10% - 12% các dây truyền, thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các dây truyền, thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tòa nhà, chiếu sáng, hộ gia đình.

- Từng bước tổ chức, điều chỉnh mạng giao thông, chiếu sáng đô th phù hp, đảm bảo hiện đại, văn minh nhằm giảm tng mức năng lượng so với dự báo hiện nay.

- Quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm đin trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện.

- Khuyến khích, thúc đẩy các Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu đưa ra thị trường các trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường quản lý nhà nưc về sử dụng năng Iượng tiết kiệm và hiệu quả

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, trong dịch vụ và hộ gia đình.

- Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường, khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng.

- Tổ chức các lp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý năng lượng tại các Sở, ngành, địa phương.

2. Tăng cường tuyên truyền ph biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thc cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Xây dựng các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh, Báo Hòa Bình và các đơn vị truyền thông khác đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền và phát hành tờ rơi, tờ dán, qung cáo, sổ tay hướng dẫn trên các kênh thông tin truyền thông về các sản phẩm tiêu thụ năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, an toàn đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục - đào tạo, trường học, trung tâm dạy nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bưc loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

- Phối hợp với các nhà cung cấp sản phẩm tiết kiệm năng lượng có uy tín, chất lượng, chuyển giao đến cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ vừa và nhỏ thực hiện nâng cấp, cải tiến, hp lý hóa dây truyền công nghệ và cải tiến công tác quản lý nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi phí sản xuất.

- Tổ chức Hội thảo, nhằm trao đổi, giới thiệu trang thiết bị công nghệ mới, các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, cung cấp thông tin về các sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng có lợi ích cho, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người tiêu dùng.

- Tổ chức trưng bày, gii thiệu các sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, t chức, cá nhân tiếp cận các sản phẩm sử dng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời kết hp với điện lưới phục vụ chiếu sáng công cộng cho một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh và tại một số cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hình thành hệ thống quản lý năng lượng, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, sử dụng năng lượng; Xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng; thực hiện đu tư nâng cp, cải tiến, hp lý hóa kỹ thuật - công nghệ sử dụng năng lượng nhằm hạ thấp suất tiêu hao năng lưng trên một đơn vị sản phẩm.

- Hỗ trợ và hướng dẫn dán nhãn năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

- Tổ chức các lp đào tạo, tập huấn cấp chứng chỉ năng lượng cho người quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm; tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý năng lượng cho công nhân làm công tác quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xut trên địa bàn tỉnh.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà

- Khảo sát đánh giá hiện trạng trong các tòa nhà sử dụng năng lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho các tòa nhà cao tầng sử dụng năng lượng lớn trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm soát việc thiết kế các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho công tác thiết kế, thẩm định, thi công, giám sát, quản lý các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Lựa chọn triển khai ứng dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, các vật liệu hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng các giải pháp điều hòa, thông gió tự nhiên, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng sử dụng năng lượng lớn.

6. Sử dụng năng lưng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

- Xây dựng kế hoạch khai thác hợp lý mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh để tiết kiệm năng lượng (chống ùn tắc giao thông; nghiên cứu điều chỉnh lộ trình, lịch trình, tần suất hoạt động của phương tiện vận tải hành khách công cộng; tăng cường vận tải hành khách công cộng có năng lực vận chuyển lớn; tối ưu hóa phương tiện giao thông vận tải, khai thác hợp lý hệ thống vận tải đường thủy).

- Hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh sử dụng thí điểm nhiên liệu khí hóa lỏng LPG... thay thế xăng, dầu đối với một s phương tiện giao thông.

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới trong giao thông vận tải nhm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cht ô nhim ra môi trường.

7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

- Xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi tối ưu; vận hành, khai thác hợp lý công suất tổ máy trong các trạm bơm tưới, tiêu của hệ thống thủy lợi.

- Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hộ gia đình nông thôn xây dựng các hầm khí Bioga để đun nấu.

- Nghiên cứu sử dụng thiết bị, công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

8. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp tiết kiệm điện trong hệ thống chiếu sáng đô thị (chế độ vận hành; sử dụng thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao, áp dụng công nghệ hiện đại tự động để điều khiển hệ thống chiếu sáng... ).

- Xây dựng mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đối vi một số hệ thống chiếu sáng trên địa bàn.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình

Lựa chọn thí điểm hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình “sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”, “gia đình tiết kiệm”.

10. Quản lý nhu cầu điện

- Nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các phụ tải (Trụ s cơ quan, bệnh viện, trường học... và các hộ gia đình).

- Điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp với khả năng cung cấp điện (cắt đỉnh, dịch chuyển phụ tải,...).

- Áp dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng phân phi, đảm bảo an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải, phân phối và bán lẻ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh và vốn của các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia Chương trình.

2. Tổng kinh phí (dự kiến): 23.550.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu đng)

Trong đó:

- Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh: Khoảng 7.650.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí của doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia chương trình: Khoảng 15.900.000.000 đồng.

(có danh mục chi tiết các chương trình kèm theo)

Hàng năm, căn cứ vào các nội dung của Chương trình đã được UBND tỉnh duyệt, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh, xem xét phê duyệt theo quy định.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU

1. Về Tài chính

Phối hp nguồn vốn ngân sách tỉnh; vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế, vốn của các doanh nghiệp để thực hiện Chương trình.

- Nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh: cấp cho việc tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Xây dựng mô hình “sử dụng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình”, “gia đình tiết kiệm”; mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà, cơ quan, công sở; h trợ một phn cho các doanh nghiệp sản xuất trong việc đầu tư, thay thế các thiết bị, phương tiện cũ công nghệ lạc hậu tiêu tốn năng lượng và hỗ trợ cho một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện kiểm toán năng lượng.

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chức quốc tế: Để mở rộng hợp tác quốc tế thuộc phạm vi của Chương trình, tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức nhằm giảm chi ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn của doanh nghiệp tham gia chương trình dùng để thực hiện kiểm toán năng lượng; đầu tư, thay thế các thiết bị, phương tiện cũ công nghệ lạc hậu tiêu tn năng lượng đáp ứng việc tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

2. Giải pháp về đầu tư, đào tạo nâng cao năng lực

- Đầu tư cho việc đào tạo, cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý năng lượng tại các Sở, ngành, địa phương, các cơ sở sử dụng năng lượng trng điểm, các doanh nghiệp sản xut, tòa nhà ...về quản lý năng lượng và sử dng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện đu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn (hỗ trợ kỹ thuật, kiểm toán ng lượng, thiết kế, trang thiết bị đo kiểm ...).

- Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp.

- Đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất ứng dụng các sản phẩm mới, vật liệu mới, dự án thí điểm, các hình thí đim đ thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và cách sử dụng.

3. Về Khoa học và Công nghệ

- Thúc đẩy việc triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng, ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh thông qua kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh việc triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo.

- Xây dựng mô hình, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

4. Về Hợp tác Quốc tế

Phối hợp với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ quốc tế và các cá nhân nước ngoài, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch triển khai nội dung của Chương trình; tổng hợp báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện chương trình, đề án, dự án; làm việc với các chuyên gia, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các Viện nghiên cứu, các Chủ đu tư có mô hình thành công cùng với các đơn vị thực hiện các đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đạt kết quả; tổng hợp các vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung qun lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp và hộ gia đình.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; các dự án, đề tài khoa học của các ngành, đơn vị thuộc nội dung Chương trình trong năm thực hiện; Thẩm tra, tổng hợp các dự án, đề tài thực hiện trong năm trước ngày 30 tháng 6 (đi với các đề tài, dự án sử dụng vn ngân sách tỉnh) và trước ngày 30 tháng 4 (đối với nguồn vn từ Trung ương) hàng năm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. S Kế hoch và Đầu tư

- Cân đối ngân sách địa phương, đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động của Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ các dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ khả năng ngân sách, cân đối nguồn đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với Chương trình, đưa vào kế hoạch hằng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn của Chương trình theo quy định.

4. S Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và trong chiếu sáng công cộng.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.

- Cung cấp các thông tin, hướng dẫn, giới thiệu phổ biến các mô hình tòa nhà sử dụng tiết kiệm đã thành công trong và ngoài nước.

5. S Giao thông vn tải

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xut nông nghiệp.

- Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống thủy lợi, vận hành, khai thác hợp lý các trạm bơm tưới của hệ thống thủy lợi.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ năng lượng sạch trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan xây dựng các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

9. Các đơn v phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn và bán lẻ điện

- Phối hợp với các s, ngành, các tổ chức có liên quan thực hiện phát điện, truyền tải, phân phối sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đảm bảo cung cấp điện an toàn, n định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

10. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng tại các xã, phường, thị trấn và tổ dân cư; Mỗi năm ít nhất một lần phải tổ chức lễ phát động treo Pano, khẩu hiệu và dán áp phích có hình ảnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngưi dân và cộng đồng.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Thành phố Hòa Bình với vai trò đô thị trung tâm của tỉnh: đưa nội dung khai thác, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào lộ trình quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, tập trung có trọng điểm đối với các tòa nhà, biệt thự; từng bước xây mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (thay thế bóng cũ, sử dụng thiết bị tiết giảm điện...); lựa chọn tuyến đường phố, công viên, khuôn viên đầu tư thí điểm hệ thống chiếu sáng kết hp với sử dụng năng lượng mặt trời.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

11. Trách nhiệm các quan thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình chủ động phối hợp vi Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dng các chuyên đề, tin bài giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nghiên cứu ứng dụng các thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

12. Các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng năng lượng

Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch sản xut, kinh doanh; tích cực nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý, giải pháp tiết kiệm năng lượng; đầu tư đổi mới, cải tiến hợp lý hóa dây truyền công nghệ thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Chương trình, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Công thương để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Quyết định s 1789/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị:Triệu đồng

STT

Nội dung chính

Tng kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp thực hiện

Ngân sách tỉnh

Doanh nghiệp, hộ gia đình

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng

2016

2017

2018

2019

2020

Tng

1

Quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

400

80

80

80

80

80

400

 

 

 

 

 

0

Sở Công Thương

Tổng cục năng lượng, các sở, ngành địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan

2

Tuyên truyền ph biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

800

160

160

160

160

160

800

 

 

 

 

 

0

S Công Thương

Các s, ngành địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan

3

Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

2.250

150

150

150

150

150

750

300

300

300

300

300

1.500

Sở Công Thương

Các Sở, ngành địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan

4

Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong sản xuất công nghip

7.500

500

500

500

500

500

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

S Công Thương

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có liên quan

5

Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong tòa nhà

1.000

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

100

500

S Xây  dựng

Các s, ngành địa phương và các đơn vị quản lý tòa nhà có liên quan

6

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

1.000

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

100

500

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ngành địa phương và các đơn vị vận tải có liên quan

7

S dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

2.000

200

200

200

200

200

1.000

200

200

200

200

200

1.000

S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các s, ngành địa phương, chủ các trang trại chăn nuôi gia súc và các hộ gia đình có liên quan

8

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

2.100

140

140

140

140

140

700

280

280

280

280

280

1.400

Sở Công Thương

Các sở, ngành địa phương và các đơn vị quản lý chiếu sáng có liên quan

9

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu trong các hộ gia đình

1.500

100

100

100

100

100

500

200

200

200

200

200

1.000

Sở Công Thương

Các địa phương và hộ gia đình có liên quan

10

Qun lý nhu cầu điện

5.000

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Công ty Điện lực Hòa Bình

S Công Thương và các đơn vị có liên quan

Tổng cộng

23.550

1.530

1.530

1.530

1.530

1.530

7.650

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

15.900

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1789/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1789/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1789/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1789/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2016 2020 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1789/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2016 2020 Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1789/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1789/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2016 2020 Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1789/QĐ-UBND sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2016 2020 Hòa Bình

            • 21/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực