Quyết định 179/QĐ-BGDĐT

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1640/QĐ-TTG NGÀY 21/9/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 /12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng ban Ban Điều hành Đề án, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW có trường PTDTNT;
- Các Sở GDĐT có trường PTDTNT (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1640/QĐ-TTg NGÀY 21/9/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 179 /QĐ-BGDĐT ngày 13/ 01 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Hội nghị triển khai Đề án

02/2012

- QĐ 1640/QĐ-TTg;

- Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015;

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Quyết định thành lập Ban điều hành Đề án của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640 của TTg;

- Văn bản của Bộ GDĐT hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án.

Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

2

- Tổng hợp kế hoạch, kinh phí các hoạt động của Đề án và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án hàng năm;

- Hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo và tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, cơ chế… liên quan đến kinh phí thực hiện Đề án.

Hàng năm

- Kế hoạch, kinh phí (chi thường xuyên và chi đầu tư) hàng năm.

- Hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo thông qua triển khai thực hiện CTMTQG GD&ĐT.

Bộ GDĐT

(Vụ KHTC)

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

3

- Tổng hợp nhu cầu của các địa phương thuộc phạm vi Đề án về đầu tư xây dựng CSVC và TBDH;

- Hướng dẫn lập kế hoạch, kinh phí đầu tư hàng năm về xây dựng CSVC và TBDH; quy định một số hạng mục công trình xây dựng đặc thù của trường PTDTNT;

- Kiểm tra, đánh giá hàng năm các địa phương, đơn vị thực hiện Đề án trong việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học.

Hàng năm

- Báo cáo tổng hợp

- Văn bản hướng dẫn

- Báo cáo đánh giá

Bộ GDĐT

(Cục CSVCTBTH)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

4

Rà soát, bổ sung về cơ cấu, định mức biên chế, định mức lao động, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý trường PTDTNT

2012

Sửa đổi Thông tư số: 59/2008/TT-BGDĐT

Bộ GDĐT

(CụcNGCBQLGD)

 

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

5

Rà soát, bổ sung các chính sách, chế độ phù hợp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường PTDTNT

2012

Sửa đổi Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP

Bộ GDĐT

(Vụ TCCB)

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

6

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường PTDTNT;

- Tăng cường kết nối mạng giữa các trường PTDTNT;

- Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và Website cho các trường PTDTNT;

- Bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý và Website hàng năm.

2012-2015

Hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường PTDTNT

Bộ GDĐT

(Cục CNTT)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

7

Phát hành Tập san Giáo dục dân tộc

2012-2015 (Hàng quý/năm)

Tập san Giáo dục dân tộc

Bộ GDĐT

(Vụ GDDT)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT , Công ty cổ phần sách Dân tộc - NXBGDVN

8

Biên soạn các tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú

2012-2013

Tài liệu

Bộ GDĐT

(Vụ GDDT)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có PTDTNT

9

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho CBQL các trường phổ thông dân tộc nội trú

2012-2015

- Tài liệu tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ quản lý

Bộ GDĐT

(CụcNGCBQLGD)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

10

Tổ chức bồi dưỡng các nội dung giáo dục đặc thù, về tiếng dân tộc cho giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú

2012-2015

- Tài liệu tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn cốt cán

Bộ GDĐT

(Vụ GDDT)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

11

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú về công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề và dạy nghề truyền thống

2012-2015

- Tài liệu tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn cốt cán

Bộ GDĐT

(Vụ GDDT)

Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT (Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ GDĐT)

- Tổng Cục dạy nghề - Bộ LĐTBXH

12

Khảo sát, kiểm tra về việc thực hiện Đề án tại các địa phương

Hàng năm

Báo cáo khảo sát, kiểm tra

Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT

 

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

13

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án

12/2013

- Các văn bản kế hoạch

- Báo cáo sơ kết

Ban Chỉ đạo Đề án,

Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

14

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án

12/2015

- Các văn bản kế hoạch

- Báo cáo tổng kết

Ban Chỉ đạo Đề án,

Ban Điều hành Đề án, Vụ GDDT

Các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT, các địa phương có trường PTDTNT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu179/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2012
Ngày hiệu lực13/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu179/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành13/01/2012
        Ngày hiệu lực13/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/QĐ-BGDĐT năm 2012 Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 1640/QĐ

         • 13/01/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/01/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực