Quyết định 179/QĐ-UBND

Quyết định 179/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm căn cứ xác định giá cho trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 179/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá cho sử dụng đất Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019;

Căn cứ Văn bản số 499/HĐND-KTNS ngày 30/12/2015 của Thường trực HĐND Thành phố về phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 6867/TTrLN-STC-QLCS ngày 18/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm của các trường hợp được áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật; xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm, như sau:

- Đối với thửa đất tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: hệ số K = 1,3;

- Đối với thửa đất tại các quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy: hệ số K= 1,15;

- Đối với thửa đất tại các quận còn lại: hệ số K = 1,05;

- Đối với thửa đất tại các huyện và thị xã Sơn Tây: hệ số K = 1,0.

2. Trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất nay được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân, như sau:

- Đối với thửa đất tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: hệ số K= 1,5;

- Đối với thửa đất tại các quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy: hệ số K = 1,3;

- Đối với thửa đất tại các quận còn lại: hệ số K = 1,2;

- Đối với thửa đất tại các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường của thị xã Sơn Tây: hệ số K = 1,1;

- Đối với thửa đất tại các xã còn lại: hệ số K = 1,05;

- Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) để làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá tiền sử dụng đất nông nghiệp: K=1,0.

Điều 2. Giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; Chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2016. Các trường hợp thuộc đối tượng phải áp dụng hệ số điu chỉnh giá đất phát sinh từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày ban hành Quyết định này nhưng chưa xác định giá đất thì áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBND TP: PCVP Ph.Ch. C
ông, PCVP Ng.Ng.Kỳ, TH, KT, TN(th,qn);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 179/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá cho sử dụng đất Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 179/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá cho sử dụng đất Hà Nội 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 179/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá cho sử dụng đất Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá cho sử dụng đất Hà Nội 2016

  • 14/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực