Quyết định 1790/QĐ-UBND

Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1724/TTr-STC ngày 25 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Cao Bằng bao gm: xe ô tô các loại.

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Điều này do UBND tỉnh xem xét khi cần thiết phù hp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 2. Giao Sở Tài chính là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điều 1, Quyết định này cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trực tiếp sử dụng tài sản Nhà nước thuộc danh mục mua sm tập trung (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

Nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điu của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện mua sắm tài sản bằng nguồn vốn không thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, được khuyến khích áp dụng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách tổ chức thực hiện mua sắm tập trung và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công theo quy định.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng tài công theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Đối với danh mục mua sắm tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điều 1, Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hin mua sắm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Quyết định s 32/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của y ban nhân dân tỉnh Cao Bng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; mua sắm tài sản sử dụng kinh phí thuộc cấp huyện, thành phquản lý do Chủ tịch UBND huyện, thành phquyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án; Chtịch UBND các huyện, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- VP: CVP, các PCVP; các CVNCTH;
- Trung tâm thông tin t
nh;
- Lưu: VT, TH (HT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1790/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2019
Ngày hiệu lực21/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1790/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành21/10/2019
        Ngày hiệu lực21/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan tỉnh Cao Bằng

           • 21/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực