Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án "Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long" do trường Đại học Ateneo de Manila, Phillipines của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án Chiến lược


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1793/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ATENEO DE MANILA, PHILLIPINES

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dẫn Quản lý và s dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ thư cam kết tài trợ thực hiện dự án “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long” của Trường đại học Ateneo de Manila, Phillipines ngày 01/12/2009;

Căn cứ tờ trình của Vụ Hợp tác quốc tế ngày 20/6/2011 về việc đề nghị Bộ cho phép thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Xét công văn số 158/CSCL-KH ngày 18/6/2012 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc trình Bộ ra quyết định phê duyệt thực hiện dự án do Trường đại học Ateneo de Manila, Phillipines tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện dự án “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cu Long” với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: “Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho những hộ gia đình nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Nhà tài trợ: Trường đại học Ateneo de Manila, Phillipines.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ khoản viện trợ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Bến Tre.

6. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 12/2009- tháng 9/2010.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Đưa ra những giải pháp phát triển sinh kế bền vững để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu tại một số vùng lựa chọn của dự án.

b) Các kết quả của dự án:

- Đánh giá thực trạng sinh kế của hộ nghèo, năng lực cộng đồng trong việc thích ứng với các điều kiện của biến đổi khí hậu.

- Phân tích cơ hội đa dạng hóa sinh kế của nông hộ.

- Đề xuất gợi ý chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo.

- Đề xuất giải pháp thực hiện các chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo.

8. Tổng vốn dự án: 9,965 USD.

Trong đó:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 9,965 USD.

b) Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì phối hp với tỉnh Bến Tre (nơi dự án được thực hiện); Các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1793/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1793/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1793/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án Chiến lược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án Chiến lược
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1793/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án Chiến lược

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1793/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt thực hiện Dự án Chiến lược

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực