Quyết định 1793/QĐ-BTP

Quyết định 1793/QĐ-BTP năm 2015 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Thực hiện theo kết luận số 77-KL/TW ngày 16/12/2013 của Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 31/VPCP-QHQT ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793 /QĐ-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện theo kết luận số 77-KL/TW ngày 16/12/2013 của Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 31/VPCP-QHQT ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, đồng thời góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội.

- Rà soát, thống kê, phân loại, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em; đề xuất những định hướng và giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Bám sát các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chính xác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

- Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, hướng dẫn thu thập thông tin theo biểu thống kê về số trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam

a) Nội dung:

- Xây dựng biểu mẫu thống kê theo hướng đơn giản, dễ điền thông tin, dễ tổng hợp trong đó phân loại cụ thể theo từng nhóm trẻ; bảo đảm tính chính xác của số liệu.

- Hướng dẫn việc thu thập thông tin, điền biểu mẫu thống kê.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

c) Kết quả thực hiện:

Biểu mẫu thống kê được gửi cho các địa phương để sử dụng thống nhất trong cả nước.

d) Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong tháng 11/2015.

2. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; phân loại, điền biểu mẫu thống kê

a) Nội dung:

- Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

- Lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn;

- Hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; kèm theo danh sách phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2016.

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

a) Nội dung:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham giaquy định liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài.

- Lập danh mục tổng số văn bản, các điều ước quốc tế đã được rà soát.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo đánh giá tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài; những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2016.

4. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành

a) Nội dung:

- Giải quyết việc đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục.

- Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

c) Kết quả thực hiện:

Giải quyết đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện:

- Theo danh sách đã rà soát: từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.

- Những trường hợp phát sinh: liên tục hàng năm.

5. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

a) Nội dung:

Tổng hợp báo cáo của các địa phương về kết quả thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Báo cáo chung kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai, giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện:

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp trước ngày 15/02/2017.

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổng hợp, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đối với Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trong địa phương, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các hoạt động của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị thuộc Bộ được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với các hoạt động của Sở Tư pháp và các cơ quan địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1793/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1793/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2015
Ngày hiệu lực08/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1793/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1793/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành08/10/2015
        Ngày hiệu lực08/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1793/QĐ-BTP rà soát đánh giá vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em con với người nước ngoài đang cư trú

            • 08/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực