Quyết định 1793/QĐ-UBND

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1793/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1161/SXD-VP ngày 23/6/2017; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 138/STP-KSTT ngày 21/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 32 (ba mươi hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các phòng CM VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC
1, XD2.
- Gửi: + Bản giấy: Sở XD và TP không nhận ĐT;
+ B
n ĐT: Thành phần còn lại.

CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Xây dựng

 

1

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

2

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

 

3

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác

 

4

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vn ngân sách nhà nước

 

5

Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

 

6

Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn khác

 

7

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

8

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước

 

9

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng

 

10

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

 

11

Cấp lại giấy phép xây dựng

 

12

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

 

13

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

 

14

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo

 

15

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1793/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1793/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1793/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1793/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1793/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1793/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành28/06/2017
       Ngày hiệu lực28/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1793/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1793/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng Hà Tĩnh

           • 28/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực