Quyết định 1796/QĐ-UBND

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1796/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Quảng Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 15/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo ngành lĩnh vực của mình trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiến hành cập nhật, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các lĩnh vực đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo thời gian và chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ngành: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số: 1796/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

Thủ tục Chấp thuận chủ trương, địa điểm và quy mô xây dựng của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

2

Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch trong khu công nghiệp, khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh

Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ cho thân nhân và các tổ chức thực hiện hỏa thiêu người chết tại Đài hóa thân An lạc viên thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

UBND cấp huyện

 

2

Thủ tục Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc bị tàn tật nặng

Quyết định 432/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015

UBND cấp huyện

 

3

Thủ tục Hỗ trợ trẻ em mắc các bệnh có chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cao từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tổng chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh trong một năm

Quyết định 432/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015

UBND cấp huyện

 

4

Thủ tục Đăng ký nhận hỗ trợ đối với lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Quyết định số 428/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2011-2015

UBND cấp huyện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1796/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1796/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Quảng Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1796/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực24/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1796/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Quảng Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1796/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính đặc thù Quảng Ninh 2015

            • 24/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực