Quyết định 1796/QĐ-UBND

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 55/2015/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của sở nông nghiệp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 28/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG PHÁP CHẾ THUỘC SỞ
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 17/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 02 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1939/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng theo quy định đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đăng Website – Công báo;
- Lưu: VT, VX. PD

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1796/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1796/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1796/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1796/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Đức Thanh
        Ngày ban hành09/09/2013
        Ngày hiệu lực09/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1796/QĐ-UBND thành lập Phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ninh Thuận