Quyết định 17/QĐ/ĐCKS-TCCB

Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17 QĐ/ĐCKS-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA CHẤT

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định kỹ thuật, công nghệ trong điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; thẩm tra, giám sát công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình địa chất các dự án điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá công trình địa chất; xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế tài chính trong lĩnh vực điều tra địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tính tiền sử dụng thông tin và kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quy hoạch phát triển, kế hoạch năm năm, hàng năm của Trung tâm; các chương trình nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới, dự án đầu tư phát triển, các dự án sản xuất dịch vụ của Trung tâm.

2. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định kỹ thuật, công nghệ trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

3- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá công trình địa chất, cơ chế, chính sách kinh tế tài chính trong lĩnh vực điều tra địa chất, khoáng sản.

4. Thẩm tra, giám sát công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình địa chất các dự án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản do các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện theo kế hoạch của Cục giao; tham gia thẩm định các dự án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản theo phân công của Cục.

5. Tổ chức tính tiền theo tinh thần Thông tư liên bộ về việc sử dụng thông tin và kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

6. Trình Cục phê duyệt kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế của Trung tâm; trình Cục quyết định việc tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực : Lập đề án, báo cáo điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản; thẩm định các hoạt động điều tra, thăm dò khoáng sản theo đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; và hoạt động dịch vụ khác theo chức năng.

8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục.

9. Quản lý tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ chính sách theo quy định và phân cấp của Cục, Bộ và theo quy định của Nhà nước.

10. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp trên.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Tổ chức của Trung tâm

2.1- Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính

b) Phòng Kinh tế - Kế hoạch

c) Phòng Kế toán - Thống kê

d) Phòng Khoa học - Công nghệ

2.2- Các tổ chức tư vấn và dịch vụ trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, theo phân cấp quản lý của Cục và theo chế độ chính sách của nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục và Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Công đoàn Cục;
- Lưu VP, P. TCCB.

Q. CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ/ĐCKS-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ/ĐCKS-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2009
Ngày hiệu lực20/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ/ĐCKS-TCCB

Lược đồ Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu17/QĐ/ĐCKS-TCCB
     Cơ quan ban hànhCục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
     Người kýNguyễn Văn Thuấn
     Ngày ban hành20/01/2009
     Ngày hiệu lực20/01/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 17QĐ/ĐCKS-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất

         • 20/01/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực