Quyết định 18/2003/QĐ-BNN

Quyết định 18/2003/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2003/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu Bệnh viện Cà phê Việt Đức


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2002 – 2004 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ  Nghị định số 10/2002/ NĐ- CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư  số  10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002;

Căn cứ Quyết định số 146/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ công văn số 14376/TC-HCSN ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thẩm định đơn vị sự nghiệp có thu năm 2002;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao quyền tự chủ tài chính theo quy chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho: Bệnh viện Cà phê Việt Đức.

Điều 2: Kinh phí NSNN cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là: 987.000.000 đồng. Số kinh phí này được ổn định trong 3 năm (2002, 2003, 2004) và hàng năm được tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3: Căn cứ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 đã được Bộ giao, số chi ổn định trong 3 năm tại Điều 2 nói trên, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo đúng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT- BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2003/QĐ-BNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2003/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2003
Ngày hiệu lực 09/04/2003
Ngày công báo 25/03/2003
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2003/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 18/2003/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu Bệnh viện Cà phê Việt Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2003/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu Bệnh viện Cà phê Việt Đức
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2003/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 07/01/2003
Ngày hiệu lực 09/04/2003
Ngày công báo 25/03/2003
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2003/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu Bệnh viện Cà phê Việt Đức

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2003/QĐ-BNN giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu Bệnh viện Cà phê Việt Đức

 • 07/01/2003

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/03/2003

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/04/2003

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực