Quyết định 18/2004/QĐ-UB

Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2004/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành kèm theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hưng Yên tại Tờ trình số 16/TT ngày 9/4/2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện một số công việc chủ yếu trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

A- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1- Lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư

Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của năm kế hoạch để trỉnh UBND tỉnh xem xét quyết định.

Thời gian thực hiện trong quý II của năm trước.

2- Lập dự án đầu tư

Chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư.

Đối với một số chủ đầu tư nếu có đủ năng lực, nếu tự thực hiện lập dự án đầu tư, phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định giao nhiệm vụ.

Thời gian lập thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư các công trình của năm kế hoạch phải được thực hiện xong trong quý III của năm trước.

Các dự án có tổng mức đầu tưu nhỏ hơn 1 tỷ đồng không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà hcir lập báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán.

3- Thẩm định dự án đầu tư

3.1- Sở kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền Quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh. Có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng và các sở có xây dựng chuyên ngành (đối với dự án đầu tư xây dựng) và các cơ quan có liên quan đến nội dung thẩm định dự án.

3.2- Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã chỉ định phòng chuyên môn trực thuộc thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thuôc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn (bao gồm cả các khoản bổ sung từ vốn ngân sách nhà nước tập trung của tỉnh).

Trong các trường hợp cần thiết Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp thẩm định các dự án đầu tư theo đề nghị của UBND cấp huyện, thị xã.

4- Quyết định đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư)

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có mức vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng có trong danh mục đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý (bao gồm cả các khoản bổ sung từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung của tỉnh phân bổ cho huyện, thị xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) có mức vốn đầu tư đến 1 tỷ đồng và có trong danh mục chuẩn bị đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đầu tư các dựa án trong phạm vi ngân sách xã (bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên) có mức vốn đầu tư đến 300 triệu đồng và có danh mục chuẩn bị đầu tư được UBND cấp huyện phê duyệt.

5- Lập, trình duyệt và công bố kết quả đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đầu tiên của năm kế hoạch.

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư và công bố để các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

B- Phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng một số công việc chủ yếu trong giai đoạn thực hiện đầu tư như sau :

1- Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán

1.1- Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình của dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở :

+ Sở xây dựng: Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (bao gồm cả các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản).

+ Sở Giao thông vận tải: Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo thuộc các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải.

+ Sở Nông nghiệp và PTNN: Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo thuộc các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thủy lợi.

+ Sở Công nghiệp: Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo thuộc các dự án đầu tư xây dựng lưới điện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều hạng mục công trình thuộc các chuyên ngành khác nhau, chủ đầu tư công trình thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục công trình chuyên ngành đến sở, ngành có chức năng thẩm định.

1.2- Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình của dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp huyện, thị xã, xã phường, thị trấn giao cho phòng chức năng có chuyên môn phù hợp của huyện, thị xã thẩm định.

Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng và các sở có xây dựng chuyên ngành giúp thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình của dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đề nghị của UBND cấp huyện, thị xã.

2- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán

Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán sau khi được cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng và các sở xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế - dự toán các công trình xây dựng của ccas dự án do Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

Giám đốc Sở Xây dựng và các sở xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

C- Phân công nhiệm vụ thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư trong giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng như sau:

1- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình của dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn sự nghiêp, vốn chương trình mục tiêu có tính chất xây dựng) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính - Vật giá thực hiện.

2- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các công trình của dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn sự nghiêp, vốn chương trình mục tiêu có tính chất xây dựng) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn giao cho phòng Tài chính kế hoạch thương mại trực thuộc huyện, thị xã thực hiện.

3- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:

Người có thẩm quyền Quyết định đầu tư đồng thời là người phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

D- Phân cấp cấp giấy phép xây dựng

UBND tỉnh ủy quyền việc cấp giấy phép xây dựng như sau:

1- Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình nhà ở tư nhân)

2- Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã cấp giấy phép xây dựng các công trình nhà ở tư nhân trên địa bàn các đô thị (thị xã, thị trấn, thị tứ).

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện, thị xã trong việc cấp giấy phép xây dựng các công trình nhà ở tư nhân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các đơn vị, cơ sở và các đối tượng có liên quan đến đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các điều khoản về phân công nhiệm vụ, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trong quyết định này.

Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2004
Ngày hiệu lực23/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2005
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Đình Phách
        Ngày ban hành23/04/2004
        Ngày hiệu lực23/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2005
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2004/QĐ-UB phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hưng Yên

            • 23/04/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực