Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT về điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đã được thay thế bởi Thông tư 57/2014/TT-BGTVT cơ sở vật chất cơ sở dạy nghề đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/2008/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Dạy nghể ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, KHĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, Nông nghiệp& PTNT;
- Các Thứ trưởng  Bộ GTVT;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ của các trường, trung tâm dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trường, các trung tâm dạy nghề, bổ túc, bồi dưỡng thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong cả nước (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề).

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ

MỤC 1. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI PHÒNG HỌC, XƯỞNG VÀ KHU VỰC THỰC HÀNH

Điều 3. Tiêu chuẩn chung đối với phòng học

1. Diện tích tối thiểu mỗi phòng học phải đạt 48m2, định mức chung phải đạt ít nhất 1,5m2/học sinh.

2. Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và có các thiết bị chiếu sáng nhân tạo.

3. Có không gian thông thoáng, xa nơi có tiếng ồn và nơi môi trường bị ô nhiễm.

4. Có đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng giảng dạy theo yêu cầu của từng môn học.

Điều 4. Tiêu chuẩn riêng đối với các phòng học chuyên môn

1. Phòng học ngoại ngữ: có hệ thống loa, đài, đầu đĩa phát băng, đĩa ghi âm để học phát âm và nghe các bài khóa.

2. Phòng học tin học: có ít nhất 5 máy vi tính đang hoạt động, được lắp đặt trên các bàn chuyên dùng.

3. Phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa;

a) Có sa bàn đắp nổi hoặc sơ đồ khu vực luồng điển hình, mô hình hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa phục vụ cho việc giảng dạy các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

b) Có các bản vẽ về báo hiệu đường thủy nội địa, bản đồ hệ thống sông ngòi và các tuyến đường thủy nội địa Việt Nam;

c) Các thiết bị có số lượng tối thiểu và quy cách theo quy định tại Phụ lục 1 của Quy định này.

4. Phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa:

a) Có mô phỏng hoặc tối thiểu là mô hình hệ thống điều khiển;

b) Có đồ dùng, thiết bị để giảng dạy thao tác cơ bản về điều khiển đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục 2 của Quy định này.

5. Phòng học lý thuyết máy – điện:

a) Có mô hình các chi tiết máy cùng với các bản vẽ chi tiết và sơ đồ hoạt động của máy, các thiết bị đo lường về thông số máy và cơ khí;

b) Có bảng điện tàu thủy, các thiết bị đo điện;

c) Các thiết bị có số lượng tối thiểu và quy cách theo quy định tại Phụ lục 3 và 4 của Quy định này.

6. Phòng học thủy nghiệp cơ bản: có các thiết bị, hiện vật phục vụ việc giảng dạy và học tập đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục 5 của Quy định này.

Điều 5. Tiêu chuẩn đối với xưởng thực tập

1. Xưởng thực tập nguội (đối với các cơ sở dạy nghề có chỉ tiêu dạy nghề cơ bản):

a) Diện tích từ 60m2 trở lên;

b) Các thiết bị được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập, đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục 6 của Quy định này.

2. Xưởng thực tập máy – điện – cơ khí:

a) Diện tích từ 60m2 trở lên, các thiết bị được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập;

b) Có các loại máy tàu thủy theo hạng bằng được đào tạo, bổ túc;

c) Có sơ đồ, mô hình hệ thống điện máy tàu và mạng điện trên phương tiện, các thiết bị điện cần thiết trên phương tiện;

d) Có máy công cụ, thiết bị phục vụ việc sửa chữa máy tàu thủy đủ số lượng tối thiểu và đúng quy cách theo quy định tại Phụ lục 7 của Quy định này.

Điều 6. Tiêu chuẩn đối với khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy

1. Có vùng nước để dạy thực hành lái và vận hành máy phương tiện thủy nội địa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa chấp thuận, có khu vực luồng chạy tàu thuyền được lắp đặt những báo hiệu cần thiết để học sinh thực hành.

2. Có cầu tàu cố định để dạy nghề thuyền trưởng từ hạng nhì trở lên hoặc lắp đặt tối thiểu cầu tạm để dạy nghề thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế và chứng chỉ chuyên môn; có phao giới hạn vùng nước để các phương tiện thực hành ra vào bến trong các tình huống, có đủ loại cọc bích và đệm chống va phục vụ thực hiện các thao tác nghề nghiệp của thuyền viên.

3. Có đủ phương tiện thực hành theo hạng bằng, chứng chỉ chuyên môn. Trong khi thực hành, phương tiện phải treo biển “Phương tiện huấn luyện”.

4. Các thiết bị có số lượng tối thiểu và quy cách theo quy định tại Phụ lục 8 của Quy định này.

5. Có địa điểm để học sinh ngồi quan sát, chờ thực hành.

MỤC 2. ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Điều 7. Tài liệu phục vụ giảng dạy

1. Có mục tiêu chương trình, giáo trình đào tạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành, có hệ thống các tài liệu tham khảo chuyên ngành.

2. Học sinh phải được cung cấp đầy đủ sách và tài liệu cần thiết.

3. Có đủ giáo án, bài giảng của từng môn học được phê duyệt theo quy định.

4. Có đủ sổ sách, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý giảng dạy, theo dõi học tập và được ghi chép đầy đủ theo quy định.

MỤC 3. ĐIỀU KIỆN VỀ GIÁO VIÊN

Điều 8. Đội ngũ giáo viên

1. Bao gồm giáo viên chuyên trách định biên tại cơ sở dạy nghề, giáo viên kiêm nhiệm, giáo viên hợp đồng.

2. Cơ sở dạy nghề phải đảm bảo đủ giáo viên để giảng dạy các môn học theo đúng chương trình quy định, có phân công và công bố lịch lên lớp theo từng học kỳ (đối với dạy nghề cơ bản) hoặc toàn khóa học (đối với khóa bổ túc).

3. Số giáo viên hợp đồng không vượt quá 50% số giáo viên cần có.

Điều 9. Tiêu chuẩn chung đối với giáo viên

1. Phải đạt trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề theo quy định của Luật Dạy nghề.

2. Có phẩm chất, đạo đức tốt.

3. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

4. Lý lịch bản thân rõ ràng.

Điều 10. Tiêu chuẩn riêng đối với giáo viên.

1. Giáo viên dạy lý thuyết:

a) Phải có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trở lên đúng chuyên ngành được phân công giảng dạy;

b) Ngoại ngữ: trình độ A tiếng Anh trở lên;

c) Tin học: trình độ A vi tính trở lên;

d) Giáo viên dạy tiếng Anh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc bằng đại học ngoại ngữ tiếng Anh.

2. Giáo viên dạy thực hành:

a) Phải có bằng cao hơn 1 hạng so với hạng bằng được phân công giảng dạy;

b) Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất, phải có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hạng nhất và có thời gian đảm nhiệm chức danh bằng hạng nhất từ 36 tháng trở lên.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1. Có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Quyết định công nhận cho những cơ sở dạy nghề đủ điều kiện theo quy định được đào tạo, bổ túc cấp bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng từ hạng ba trở lên trong phạm vi toàn quốc; tạm đình chỉ để củng cố hoặc đình chỉ hẳn việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc đối với những cơ sở dạy nghề không đạt yêu cầu theo quy định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều 12. Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Quyết định công nhận cho những cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi địa phương có đủ điều kiện được bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế; tạm đình chỉ để củng cố hoặc đình chỉ hẳn việc bồi dưỡng, bổ túc đối với những cơ sở dạy nghề không đạt yêu cầu theo quy định và báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC 1

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Bản đồ hệ thống sông ngòi

2

 

2

 

1

 

1

 

2

Báo hiệu

1 bộ

Mô hình

1 bộ

Mô hình

1 bộ

Mô hình

1 bộ

Mô hình

3

Tuyến vận tải

1

Sa hình

1

Sa hình

1

Sa hình

1

Sơ đồ

4

Đèn báo hiệu điện

10 chiếc

Vật thật

8 chiếc

Vật thật

6 chiếc

Vật thật

1 chiếc

Vật thật

5

Phương tiện thủy nội địa

1

Mô hình

1

Mô hình

1

Mô hình

1

Bản vẽ

 

PHỤ LỤC 2

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA PHÒNG HỌC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Hệ thống lái

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Bản vẽ

2

La bàn từ

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

 

 

3

Tốc độ kế

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

4

Máy đo sâu

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

 

 

5

Hải đồ biển đông

1

Vật thật

 

 

 

 

 

 

6

Dụng cụ thao tác hải đồ

10 bộ

Vật thật

 

 

 

 

 

 

7

Máy liên lạc VHF

2

Vật thật

1

Vật thật

 

 

 

 

8

Ra đa

1

Vật thật

 

 

 

 

 

 

9

Máy định vị vệ tinh

1

Vật thật

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Máy tàu thủy

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

2

Các bản vẽ chi tiết máy

5 bộ

Khổ A1 trở lên

5 bộ

Khổ A1 trở lên

3 bộ

Khổ A1 trở lên

1 bộ

Khổ A1 trở lên

3

Hệ thống động lực tàu thủy

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Sơ đồ

 

PHỤ LỤC 4

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Động cơ điện tàu thủy

2

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Mô hình

2

Máy phát điện tàu thủy

2

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Mô hình

3

Bản vẽ chi tiết thiết bị điện tàu thủy

2 bộ

Khổ A1 trở lên

1 bộ

Khổ A1 trở lên

1 bộ

Khổ A1 trở lên

1 bộ

Khổ A1 trở lên

4

Hệ thống thiết bị điện tàu thủy (ánh sáng, nạp, khởi động)

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Sơ đồ

 

PHỤ LỤC 5

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA PHÒNG HỌC THỦY NGHIỆP CƠ BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Neo

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

2

Dây các loại

3 bộ

Vật thật

3 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

3

Dụng cụ đấu dây

3 bộ

Vật thật

3 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

4

Dụng cụ bảo quản

3 bộ

Vật thật

3 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

5

Bảng nút dây

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

6

Tời trục neo

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

7

Bộ hãm nỉn

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

8

Cột bích đôi

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

9

Cột bích đơn

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

10

Phao cứu sinh các loại

3 bộ

Vật thật

3 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

11

Bình cứu hỏa

10

Vật thật

10

Vật thật

5

Vật thật

5

Vật thật

12

Dụng cụ sơn tàu

2 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

2 bộ

Vật thật

 

PHỤ LỤC 6

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA XƯỞNG THỰC TẬP NGUỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Ê tô

 

 

 

 

15

Vật thật

15

Vật thật

2

Bàn nguội

 

 

 

 

3

Vật thật

2

Vật thật

3

Bàn máp

 

 

 

 

1

Vật thật

1

Vật thật

4

Búa thợ nguội

 

 

 

 

15

Vật thật

15

Vật thật

5

Dũa các loại

 

 

 

 

15

Vật thật

15

Vật thật

6

Thước đứng

 

 

 

 

2

Vật thật

2

Vật thật

8

Kìm

 

 

 

 

1

Vật thật

1

Vật thật

9

Đe

 

 

 

 

1

Vật thật

1

Vật thật

10

Máy tiện

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

 

 

11

Máy mài hai đá

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

 

 

PHỤ LỤC 7

THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY – ĐIỆN – CƠ KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Động cơ DIEZEN

1

401cv

1

151 – 400cv

1

15 – 150cv

1

15cv

2

Động cơ xăng

1

 

1

 

1

 

1

15cv

3

Trục chân vịt

1

Ф 151 mm

1

Ф101 - Ф150 mm

1

Ф51 - Ф 100 mm

1

Ф50 mm

4

Chân vịt

1

Ф0,91 m

1

Ф0,61m - Ф0,90m

1

Ф0,60 m

1

Ф0,6 m

5

Tổ máy phát điện

1

101 KVA

1

30KVA – 100KVA

1

30 KVA

 

 

6

Chuông điện

3

24v

3

24v

3

24v

1

24v

7

Còi điện

2

24v

2

24v

2

24v

1

24v

8

Tiết chế

1

24v

1

24v

1

24v

1

24v

9

Vôn kế

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

10

Ampe kế

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

11

Pan me

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

12

Thước cặp

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

13

Máy khoan

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

14

Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén

1

 

1

 

 

 

 

 

15

Hệ thống nạp và khởi động bằng điện

1

 

1

 

1

 

 

 

16

Đồng hồ đo điện vạn năng

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

17

Máy hàn điện

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

 

 

18

Máy tiện

1

Vật thật

1

Vật thật

1

Vật thật

 

 

 

PHỤ LỤC 8

ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CỦA KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thiết bị

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhất

Đào tạo, bổ túc đến hạng nhì

Đào tạo, bổ túc đến hạng ba

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Vùng nước riêng để dạy thực hành

1

2 km

1

2 km

1

2 km

1

1 km

2

Cột báo hiệu

4 bộ

Vật thật

4 bộ

Vật thật

4 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

3

Phao giới hạn

2

Vật thật

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

4

Cầu tầu

30m

Cố định

25m

Cố định

20m

Cầu tạm

15m

Cầu tạm

5

Cột bích đôi

2

Vật thật

2

Vật thật

1

Vật thật

 

 

6

Phương tiện thủy nội địa

1

>150cv

1

>150cv

1

75cv

1

15cv

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2008/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2008
Ngày hiệu lực17/10/2008
Ngày công báo02/10/2008
Số công báoTừ số 553 đến số 554
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu18/2008/QĐ-BGTVT
      Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
      Người kýHồ Nghĩa Dũng
      Ngày ban hành17/09/2008
      Ngày hiệu lực17/10/2008
      Ngày công báo02/10/2008
      Số công báoTừ số 553 đến số 554
      Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa