Quyết định 18/2009/QĐ-UB

Quyết định 18/2009/QĐ-UB về cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang do của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2009/QĐ-UB Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh An Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 18/2009/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Chương trình số 21-CTr/TU ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Tỉnh ủy An Giang;
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 415/TTr.KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- TT. Công báo;
- Các phòng, ban, trung tâm thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết thực hiện tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Phụ lục III Quy định này.

2. Quy định này không điều chỉnh đối với các dự án đầu tư thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003.

2. Các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

3. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.

4. Các loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.

5. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 3. Khuyến khích đầu tư

1. Khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư bằng nhiều nguồn vốn đầu tư hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Đặc biệt khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường; dự án đầu tư giải quyết lao động là người dân tộc thiểu số; dự án đầu tư thuộc ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 4. Hỗ trợ đầu tư

1. Mỗi huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư tối đa không quá 03 cụm công nghiệp, mỗi cụm không quá 10 tỷ đồng (đầu tư cơ sở hạ tầng, kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng). Quy mô, diện tích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp;

b) Có dự án đầu tư với phương án tài chính khả thi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Bảo đảm có nhà đầu tư lấp đầy ít nhất 2/3 diện tích đất công nghiệp.

2. Ngân sách tỉnh chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất và cho nhà đầu tư thuê đất triển khai thực hiện dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường.

3. Áp dụng cơ chế giao đất, cho thuê đất theo phương thức chỉ định (không áp dụng đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất) để nhà đầu tư thực hiện dự án tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký thực hiện dự án tại cùng một địa điểm thì áp dụng quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

4. Các doanh nghiệp thành lập mới hoặc đầu tư dự án mới hay mở rộng quy mô hoạt động của dự án sẽ được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh, cấp huyện) hỗ trợ hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ hồ sơ thủ tục đầu tư theo cơ chế “dịch vụ công”.

5. Miễn 100% phí, lệ phí theo Quy định hiện hành có liên quan đến các thủ tục: thành lập doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường và tất cả các thủ tục hành chính có liên quan khi doanh nghiệp thành lập hoặc nhà đầu tư thực hiện dự án tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

6. Hỗ trợ 50% - 100% chi phí tham gia các kỳ hội chợ, hội thảo xúc tiến đầu tư trên phạm vi cả nước.

7. Hỗ trợ 100% chi phí trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống theo Chương trình trợ giúp pháp lý của tỉnh, của Bộ Tư pháp.

8. Hỗ trợ 5% - 10% cước phí vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/năm/một dự án. Thời gian hỗ trợ không quá 05 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động.

9. Hỗ trợ trực tiếp cho người trong độ tuổi lao động đi học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh theo mức Quy định hiện hành của Nhà nước cho lao động học nghề: một người/một khóa học từ ba tháng trở lên hoặc hỗ trợ gián tiếp thông qua hình thức doanh nghiệp đào nghề cho người lao động và tiếp nhận người lao động đó vào làm việc tại doanh nghiệp.

10. Nhà đầu tư là đối tượng thuộc Điều 2 Quy định này, trong quá trình thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số để đào tạo nghề, tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

Điều 5. Vay vốn không phải thế chấp

Hộ kinh doanh cá thể đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang khi thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh tại các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang cung cấp tín dụng trung, dài hạn mà không phải thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác. Hạn mức tín dụng như sau:

1. Một trăm triệu đồng đối với lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ;

 2. Bảy mươi triệu đồng đối với lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang xem xét, quyết định cho vay đối với dự án khả thi có nhu cầu vay cao hơn định mức quy định này.

Điều 6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Dự án thực hiện tại các xã, thị trấn thuộc các huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Tân Châu ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm (đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ Tín dụng nhân dân: hết thời hạn 15 năm được chuyển qua áp dụng mức thuế suất 20% trong suốt thời gian hoạt động).

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo.

2. Dự án thực hiện tại các xã, thị trấn thuộc các huyện: Phú Tân, Châu Thành và Châu Phú ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm (đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng mức thuế suất 20% trong suốt thời gian hoạt động).

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 (hai) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 (bốn) năm tiếp theo.

3. Dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường:

a) Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo.

4. Dự án thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đầu tư phát triển nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ:

a) Áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 (mười lăm) năm kể từ năm doanh nghiệp có doanh thu.

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo.

5. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đối với doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dự án đầu tư mở rộng tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 7. Ưu đãi sử dụng hạ tầng

Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường được miễn phí sử dụng hạ tầng.

Điều 8. Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền thuê đất

1. Đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường:

Được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình theo các phương thức sau:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất (chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước);

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất (chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước);

c) Thuê đất và miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án có vốn đầu tư trong nước). Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo Quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các dự án thuộc Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, An Phú và Tân Châu ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Miễn tiền sử dụng đất.

3. Đối với các dự án thuộc Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Phú Tân, Châu Thành và Châu Phú ban hành tại Phụ lục III Quy định này hoặc các dự án thuộc Mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, An Phú và Tân Châu ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 50% tiền sử dụng đất.

4. Đối với các dự án thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, An Phú và Tân Châu ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 30% tiền sử dụng đất.

5. Dự án thuộc Mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, An Phú và Tân Châu ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 50% tiền sử dụng đất.

6. Dự án thực hiện tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện: Phú Tân, Châu Thành và Châu Phú ban hành tại Phụ lục III Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 20% tiền sử dụng đất.

7. Dự án thuộc Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 30% tiền sử dụng đất.

8. Dự án thuộc Mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này:

a) Nếu được Nhà nước cho thuê đất: Miễn tiền thuê đất 3 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

b) Nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: Giảm 20% tiền sử dụng đất.

Điều 9. Ưu đãi thuế nhập khẩu

1. Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong 05 năm;

2. Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng đưa đón công nhân để tạo thành tài sản cố định cho dự án.

Điều 10. Chuyển lỗ

Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm).

Điều 11. Tín dụng đầu tư Nhà nước

1. Được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc được bảo lãnh tín dụng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (thông qua Chi nhánh An Giang) theo Quy định hiện hành;

2. Nếu không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Quy định hiện hành.

Chương III

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Điều 12. Quy định cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các Hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì không cần phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

a) Thủ tục vay vốn được thực hiện theo hướng dẫn của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển An Giang và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang.

b) Các cơ quan Thuế, Hải quan căn cứ vào quy định hiện hành để xem xét miễn, giảm các loại thuế được nêu tại Quy định này.

Điều 13. Hồ sơ, thủ tục, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư Quy định tại Điều 2, nộp 03 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư: được tính kể từ ngày tiếp nhập hồ sơ hợp lệ.

a) Đối với dự án thuộc quy trình đăng ký: 15 ngày làm việc.

b) Đối với các dự án thuộc quy trình thẩm tra: 25 ngày làm việc.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu:

a) Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn dưới 15 tỷ VND thì không cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư.

Nếu nhà đầu tư có nhu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nộp Bản đăng ký đầu tư theo mẫu để được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

b) Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND:

- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu).

- Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

c) Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ VND:

- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

- Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).

Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

+ Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

d) Hồ sơ thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

+ Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 14. Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thống nhất quản lý Nhà nước về cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.

2. Giao nhiệm vụ cho từng Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thực hiện cơ chế, chính sách sách hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 16. Ban Dân tộc

1. Cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, kết hợp với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và các cơ chế, chính sách theo Quy định này.

2. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu và các chính sách dân tộc. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 17. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Điều tra, xác định diện tích đất nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân chưa sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xác định đất do tổ chức, cá nhân chiếm dụng hoặc cấp đất trái phép; thống kê diện tích đất chưa đưa vào khai thác sử dụng trình Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp thu hồi, tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư.

2. Phối hợp với các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sản xuất, đất ở để hỗ trợ cho hộ dân tộc nghèo có nhu cầu.

Điều 18. Sở Tài chính

1. Cân đối ngân sách tỉnh hàng năm (nguồn hỗ trợ doanh nghiệp và các nguồn khác) để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 4 Quy định này. Thực hiện công tác phân bổ, quyết toán với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với chính sách hỗ trợ đầu tư được Quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Cân đối ngân sách hàng năm để hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ dân tộc nghèo.

Điều 19. Cục thuế

1. Triển khai chính sách ưu đãi đầu tư về thuế đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời giải quyết chính sách ưu đãi đầu tư về thuế theo quy định của phát luật về thuế và Quy định này.

3. Tổng hợp và báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng.

Điều 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội An Giang và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển An Giang

1. Xây dựng Quy chế và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư nêu tại Điều 5, Điêu 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Quy định này.

2. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Điều 5 Quy định này.

Điều 21. Các Sở, ngành liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tổ chức thực hiện các nội dung Quy định tại Điều 4 Quy định này.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền hướng dẫn thực hiện thì có tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Cụ thể đối với một số Sở, ngành:

a) Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan: Tổ chức thực hiện Quy định tại khoản 6 Điều 4 Quy định này và các nội dung khác có liên quan.

b) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan: Tổ chức thực hiện Quy định tại khoản 7 Điều 4 Quy định này và các nội dung khác có liên quan.

c) Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan: Tổ chức thực hiện Quy định tại khoản 8 Điều 4 Quy định này và các nội dung khác có liên quan.

d) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan: Tổ chức thực hiện Quy định tại khoản 9 và 10 Điều 4 Quy định này và các nội dung khác có liên quan.

2. Định kỳ hàng tháng, các Sở, ngành liên quan có báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 22. Ủy ban nhân dân các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án.

2. Theo dõi tình hình triển khai chính sách ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo Quy định này.

3. Hỗ trợ nhà đầu tư, đồng bào dân tộc thiểu số các vấn đề có liên quan trong quá trình đầu tư và vận hành dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

4. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, ngành liên quan những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà đầu tư, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống triển khai dự án.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện cơ chế, chính sách theo Quy định này, báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần về Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Quy định này. Đề xuất kịp thời cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Định kỳ sáu tháng một lần có báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Điều 24. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. SẢN XUẤT VẬT LIỆU MỚI, NĂNG LƯỢNG MỚI; SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; CƠ KHÍ CHẾ TẠO

1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ

2. Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật.

4. Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.

5. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh.

6. Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô bốt công nghiệp.

II. NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN; LÀM MUỐI; SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO, GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ GIỐNG VẬT NUÔI MỚI

9. Trồng, chăm sóc rừng.

10. Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao.

III. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI; NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO

11. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học.

12. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.

13. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

14. Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.

IV. SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG

15. Dự án sử dụng thường xuyên từ 5.000 lao động trở lên.

V. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG

16. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

VI. PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, Y TẾ, THỂ DỤC VÀ THỂ THAO

17. Đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc lá.

18. Đầu tư thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

19. Đầu tư thành lập trung tâm lão khoa, hoạt động cứu trợ tập trung, chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi.

20. Đầu tư xây dựng: trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao và đào tạo, huấn luyện thể thao cho người tàn tật; xây dựng cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế.

VII. NHỮNG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KHÁC

21. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.

B. DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. SẢN XUẤT VẬT LIỆU MỚI, NĂNG LƯỢNG MỚI; SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; CƠ KHÍ CHẾ TẠO

1. Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ; vật liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh.

2. Sản xuất kim loại màu, luyện gang.

3. Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại.

4. Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện.

5. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa bệnh cho người đề phòng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.

6. Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.

7. Sản xuất than cốc, than hoạt tính.

8. Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật, thủy sản; thuốc thú y.

9. Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y.

10. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.

11. Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu; dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới.

12. Sản xuất sản phẩm điện tử.

13. Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết trong các lĩnh vực: mỏ, xi măng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia công kim loại, thiết bị luyện kim.

14. Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao thế, máy phát điện cỡ lớn.

15. Sản xuất: thiết bị, xe, máy xây dựng; thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải.

16. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu.

17. Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành dệt, ngành may, ngành da.

II. NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN; SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO, GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ GIỐNG VẬT NUÔI MỚI

18. Trồng cây dược liệu.

19. Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.

20. Sản xuất nước hoa quả đóng chai, đóng hộp.

21. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

22. Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

23. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi.

III. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI; NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO

24. Sản xuất thiết bị xử lý chất thải.

25. Đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ thuật: phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; đầu tư thành lập viện nghiên cứu.

IV. SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG

26. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động.

V. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG

27. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và phục vụ đời sống cộng đồng nông thôn.

28. Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn.

29. Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

30. Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, bến xe, nơi đỗ xe.

31. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung.

32. Đầu tư xây dựng: khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.

VI. PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG

33. Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa.

VII. NHỮNG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KHÁC

34. Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và ứng dụng internet, các điểm truy cập điện thoại công cộng.

35. Phát triển vận tải công cộng bao gồm: vận tải bằng phương tiện tàu biển, máy bay; vận tải bằng đường sắt; vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên; vận tải bằng công-ten-nơ.

36. Đầu tư xây dựng khu triển lãm.

37. Sản xuất đồ chơi trẻ em.

38. Hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.

39. Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

40. Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh.

41. Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc nhuộm.

42. Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất.

43. Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy.

44. Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da.

 

PHỤ LỤC II

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường.

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Quy định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

PHỤ LỤC III

CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, TỈNH AN GIANG CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. CÁC HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN:

I. HUYỆN TRI TÔN:

1. Các Thị trấn: Tri Tôn và Ba Chúc;

2. Các xã: Lương An Trà, Cô Tô, Lương Phi, Châu Lăng, Lê Trì, An Tức, Núi Tô và Ô Lâm.

II. HUYỆN TỊNH BIÊN:

1. Các Thị trấn: Nhà Bàng, Chi Lăng và Tịnh Biên;

2. Các xã: An Nông, An Phú, Vĩnh Trung, Văn Giáo, Nhơn Hưng, Núi Voi, An Cư, An Hảo và Tân Lợi.

III. HUYỆN AN PHÚ:

Các xã: Quốc Thái, Nhơn Hội, Khánh Bình, Vĩnh Trường và Đa Phước.

IV. HUYỆN TÂN CHÂU:

Xã Châu Phong.

V. HUYỆN THOẠI SƠN:

Thị trấn Óc Eo và các xã: Phú Thuận, Vĩnh Trạch.

B. CÁC HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN:

VI. HUYỆN CHÂU THÀNH:

Các xã: Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Thành và Vĩnh Hanh.

VII. HUYỆN CHÂU PHÚ:

Các xã: Bình Mỹ, Khánh Hòa.

VIII. HUYỆN PHÚ TÂN:

Xã Phú Hiệp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2009/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực04/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 18/2009/QĐ-UB Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2009/QĐ-UB Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2009/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành20/05/2009
        Ngày hiệu lực04/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 18/2009/QĐ-UB Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2009/QĐ-UB Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dự án đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tỉnh An Giang

         • 20/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực