Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO THÊM NHIỆM VỤ CHỨNG THỰC CHO PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 117/TTr-STP ngày 02/12/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 171/SNV-TCBC ngày 19/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thêm nhiệm vụ cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Quảng Ngãi được chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Phòng Tư pháp các huyện và thành phố Quảng Ngãi phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong việc chứng thực các việc được giao thêm.

Điều 2. UBND các xã, phường, thị trấn vẫn có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2009
Ngày hiệu lực 09/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành 30/03/2009
Ngày hiệu lực 09/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện Quảng Ngãi