Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2010/QĐ-UBND giá thuê nhà sở hữu Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, SỬA CHỮA LẠI ĐỂ LÀM TRỤ SỞ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo sửa chữa lại để làm trụ sở, văn phòng đại diện và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Gt = Gs x Ssd x K (K : K1-Kn), trong đó:

+ Gt: là giá cho thuê nhà (đồng/tháng).

+ Gs: là giá sàn (đ/m2 sử dụng/tháng).

Giá sàn (m2/đồng/tháng)

Giá sàn (đ/m2/tháng)

NHÀ Ở THÔNG THƯỜNG

CẤP

I

II

III

IV

Giá chuẩn

24.127

19.320

15.152

9.652

+ Ssd: là diện tích sử dụng (m2)

+ K1: hệ số ngành nghề, được chia làm 4 nhóm như sau:

Hệ số ngành nghề K1

Hệ số

Các ngành sản xuất

Văn phòng giao dịch cơ quan đại diện

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh dịch vụ, khách sạn

K1

1

1,2

1,5

2

+ K2: hệ số vị trí, được chia làm 3 khu vực như sau:

Hệ số vị trí xét theo khu vực K2

Hệ số

Trung tâm

Cận trung tâm

Ven cận trung tâm

K2

1

0,9

0,8

+ K3: hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật, được chia làm 3 nhóm như sau:

Hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật K3

Điều kiện

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt (trục đường có mặt cắt trên 15m)

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình (trục đường có mặt cắt từ 9 m đến 15m)

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình (trục đường có mặt cắt dưới 9 m)

Hệ số

K3

1

0,9

0,8

a) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi đảm bảo cả ba điều kiện sau:

- Điều kiện 1: có đường cho ô tô đến tận ngôi nhà;

- Điều kiện 2: có khu vệ sinh khép kín;

- Điều kiện 3: có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường.

b) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại trung bình khi chỉ đảm bảo điều kiện 1 hoặc có đủ điều kiện 2 và 3.

c) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi nhà ở chỉ có điều kiện 2 hoặc điều kiện 3 hoặc không đảm bảo cả 3 điều kiện trên.

+ K4: hệ số tầng cao, được chia làm 5 nhóm như sau:

Hệ số tầng cao K4

Tầng

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5 trở lên

Hệ số K4

1,15

1,05

1

0,9

0,8

+ K5: hệ số thuận lợi về kinh doanh, được chia làm 5 loại như sau:

Hệ số thuận lợi về kinh doanh K5

Gồm mặt tiền các đường phố ở vị trí 1 có mức giá theo vị trí đất được ban hành hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh về giá đất

Đường loại

1

2

3

4

5

Hệ số K5

2

1,5

1,2

1

0,8

- Mức thu tiền nhà được xác định cụ thể theo công thức trên cơ sở giá chuẩn với các yếu tố: Cấp công trình, ngành nghề kinh doanh, khu vực đô thị, chiều cao công trình và vị trí thuận lợi về kinh doanh.

- Giá cho thuê nêu trên chỉ áp dụng đối với các đối tượng cho thuê nhà là tổ chức, cá nhân người Việt Nam và không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài thuê nhà tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Các tổ chức quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước có trách nhiệm thực hiện ký kết lại hợp đồng thuê nhà với tổ chức, cá nhân đang thuê nhà, thu tiền thuê nhà theo bảng giá đã được công bố, làm nghĩa vụ với Nhà nước và chịu sự quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

Giao trách nhiệm Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và thay thế Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 1993 của UBND tỉnh về giá cho thuê nhà để làm trụ sở, văn phòng đại diện, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBPL);
- TV Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Báo TT Huế, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TC, TH, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND giá thuê nhà sở hữu Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND giá thuê nhà sở hữu Nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2010/QĐ-UBND giá thuê nhà sở hữu Nhà nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2010/QĐ-UBND giá thuê nhà sở hữu Nhà nước

  • 31/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực