Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 21/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

5. Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật.

6. Phòng Hành chính tư pháp.

7. Phòng Bổ trợ tư pháp.

8. Phòng Công chứng số 1.

9. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

10. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này là đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; các đơn vị từ khoản 8 đến khoản 10 Điều này là đơn vị sự nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: TH, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2010
Ngày hiệu lực20/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành10/09/2010
       Ngày hiệu lực20/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Sóc Trăng