Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2008/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành như sau:

1. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh

Khi thay đổi địa điểm đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

2. Sửa đổi Điều 11:

Điều 11. Thay đổi tên chi nhánh

Khi thay đổi tên chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) kèm theo Quyết định thay đổi tên chi nhánh gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

Nếu thấy tên được thay đổi của chi nhánh trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản báo cho tổ chức và cơ quan chủ quản của tổ chức biết để khắc phục, điều chỉnh”.

3. Sửa đổi Điều 14:

Điều 14. Tạm ngừng hoạt động

Trong thời hạn ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động của chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

Văn bản báo cáo việc tạm ngừng hoạt động phải nêu rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động. Trong trường hợp các văn bản pháp luật liên quan có quy định thời hạn tạm ngừng hoạt động thì tổ chức phải chấp hành theo quy định đó. Trong trường hợp không có quy định và tổ chức không xác định được thời hạn tạm ngừng hoạt động thì khi hoạt động trở lại, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm b, Khoản 1, Điều 12.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định trái với Quyết định này trong các Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ Quyết định này điều chỉnh các quy định có liên quan của Quy chế tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TVTU; TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Trung tâm Công báo TP;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Mẫu BC-CNVPĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

BÁO CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Kính gửi:

- Sở (quản lý lĩnh vực Chi nhánh/VPĐD hoạt động)…………;
- UBND quận, huyện (nơi Chi nhánh/VPĐD đặt trụ sở)………

 

Số TT

Thông tin đã đăng ký

(theo quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc theo thời điểm báo cáo nếu đã có sự thay đổi so với dăng ký ban đầu)

Thông tin báo cáo thay đổi nội dung đã đăng ký

(theo quyết định thay đổi của chính nhánh, văn phòng đại diện)

Chú thích hoặc tài liệu đính kèm (nếu có)

1

Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện

 

 

 

2

Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện

 

 

 

3

Địa điểm đặt trụ sở (số nhà, tên đường, địa bàn xã, phường, quận, huyện)

 

 

 

4

Thông tin liên lạc (Số điện thoại, Số fax, hộp thư/trang tin điện tử…)

 

 

 

5

Thờigian hoạt động (theo quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện); thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động, hoạt động trở lại

 

 

 

 

 

TRƯỞNG CHI NHÁNH/VPĐD

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2010
Ngày hiệu lực01/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành21/06/2010
       Ngày hiệu lực01/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước

           • 21/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực