Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO TRẺ EM ĐƯỢC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI LÀNG TRẺ EM SOS ĐIỆN BIÊN PHỦ TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Nghị quyết số 342/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ  tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên, được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng lại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

2. Mức hỗ trợ

- Trẻ em dưới 12 tuổi: Hỗ trợ bằng 45% mức lương cơ sở/người/tháng.

- Trẻ em 12 tuổi trở lên: Hỗ trợ bằng 35% mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Thời gian hỗ trợ

- Từ khi tiếp nhận các cháu đến khi tròn 16 tuổi; trường hợp đi học văn hóa, học chuyên nghiệp, học nghề tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ đến khi tốt nghiệp (văn bằng thứ nhất).

4. Thời điểm áp dụng thực hiện

Quy định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo Kế hoạch hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền ăn của làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đảm bảo đúng mục đích, đối tượng thụ hưởng theo quy định.

- Khi mức hỗ trợ tiền ăn của Làng trẻ em SOS Việt Nam điều chỉnh (tăng hoặc giảm) từ 15% trở lên so với mức trợ cấp hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám  đốc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực09/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýPhạm Xuân Kôi
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực09/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2014/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn trẻ em Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực