Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 1792/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 21/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

 Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1792/2010/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 81/TTr-SCT ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1792/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp mới, cấp lại, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 2 Điều 23 như sau:

“1. Trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội:

a) Tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi Sở Công Thương cấp phép;

b) Tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (M) và tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển, giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c) Xác nhận tình trạng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, bãi nổ để tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chứa hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì công tác kiểm tra về việc đảm bảo thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự của các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của ngành;

e) Tham gia đóng góp ý kiến thẩm định về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội cho hồ sơ thiết kế cơ sở công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn:

a) Chủ trì công tác thanh kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy kho chứa vật liệu nổ công nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

c) Tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực an toàn phòng chống cháy nổ đối với hồ sơ thiết kế cơ sở công trình kho chứa vật liệu nổ công nghiệp của tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì tổ chức công tác huấn luyện, kiến thức pháp luật liên quan về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/02/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/02/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Ninh Thuận