Quyết định 18/2016/QĐ-UBND

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng hè phố lòng đường ngoài mục đích giao thông Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 249/TTr-SGTVT ngày 25/12/2015 và Báo cáo thẩm định số 427/BC-STP ngày 22/12/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, TC, XD, TP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT Tnh ủy, HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh, các đoàn thể tnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- LĐVP UBND t
nh;
- Cổng TTĐT; TT CB-TH; Báo Cà Mau;

- Phòng: QH-XD (Ng 01/6), TH (Ch);
-
Lưu: VT, Ktr69/7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s 18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia các hoạt động quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường là các hoạt động liên quan đến sử dụng một phần hè phố, lòng đường trong phạm vi và thời gian cho phép.

2. Trông giữ xe là hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đ tổ chức trông giữ xe có thu phí hoặc không có thu phí tại các vị trí, địa điểm được cấp thẩm quyền cấp phép như: Lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa về thương mại, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức đám tang, đám tiệc, kinh doanh mua bán và các hoạt động tương tự khác.

3. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho đám, tiệc là việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho hoạt động cưới, hỏi, sinh nhật, mừng thọ và các hình thức đám, tiệc tương tự.

4. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường cho đám tang là việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đ có mặt bằng tổ chức đám tang theo phong tục, tập quán của địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng

1. Đường đô thị do Nhà nước quản lý và phân cấp quản lý; đơn vị được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyn địa phương để giải quyết các phần việc có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường theo quy định.

2. Đảm bảo hè phố phục vụ cho người đi bộ; phần lòng đường còn lại bảo đảm cho các loại phương tiện giao thông lưu thông.

3. Khi sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông phải có giải pháp bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị;

b) Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đối với các trường hợp theo quy định phải cấp phép và tuyệt đối không được lấn chiếm ra ngoài phạm vi đã được cấp giấy phép sử dụng;

c) Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, nộp các khoản phí theo quy định.

4. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này và tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông

1. Sử dụng tạm thời một phần hè phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Sử dụng tạm thời một phần hè phố cho đám tang và điểm trông, giữ xe cho đám tang.

3. Sử dụng tạm thời một phần hè phố cho đám tiệc và điểm trông, giữ xe cho đám tiệc.

4. Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

5. Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng đ phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.

6. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

7. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

8. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe có thu phí.

Điều 5. Các điều kiện sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường

1. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông vào các hoạt động tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Điều 4 Quy định này phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 25a, 25b, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Riêng đối với hoạt động sử dụng tạm thời một phần lòng đường cho hoạt động tại khoản 6, Điều 4 Quy định này, trước khi cấp phép, cơ quan cấp phép quy định tại Điu 13 Quy định này phải có ý kiến chấp thuận của Sở Giao thông vận tải đối với đường tỉnh.

2. Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường vào hoạt động tại khoản 8, Điều 4 Quy định này phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 25c, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính ph.

3. Không cản tr các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hai bên đường phố.

4. Các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 4 Quy định này phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Điều 14 Quy định này.

Điều 6. Các hoạt động bị cấm khi sử dụng một phần hè phố, lòng đường

1. Tự ý xây dựng, đào bới hè phố, lòng đường.

2. Tự ý mở đường nhánh hoặc đấu nối trái phép vào hè phố, lòng đường.

3. Tự ý sử dụng hè phố, lòng đường để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, để vật liệu.

4. Đổ rác hoặc phế thải và các hành vi gây mất vệ sinh môi trường đô thị.

5. Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình bên trên đường; lp đặt, xây dựng các công trình kiến trúc, biển quảng cáo, trang trí và các hoạt động tương tự gây cản trở người và phương tiện tham gia giao thông.

6. Xây dựng các công trình trái phép, vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn đường đô thị.

7. Trông, giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác trên hè phố, lòng đường không có giấy phép.

Điều 7. Sử dụng tạm thời hè phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Việc sử dụng tạm thời hè phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tuyến quốc lộ không quá 30 ngày. Trường hợp thời gian sử dụng lớn hơn 30 ngày đi với quốc lộ đi qua đô thị phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải; đối với các tuyến đường đô thị còn lại do tỉnh quản lý phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan cấp phép được quy định tại Điều 13 Quy định này.

Điều 8. Sử dụng tạm thời một phần hè phố cho đám tang

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố cho đám tang, làm điểm trông giữ xe đám tang phải thông báo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức đám tang.

2. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố cho tổ chức đám tang không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Điều 9. Sử dụng tạm thời một phần hè phố cho đám tiệc

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố tổ chức đám tiệc, làm điểm trông giữ xe đám tiệc phải thông báo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức đám tiệc.

2. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố cho đám tiệc không quá 48 giờ và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Điều 10. Sử dụng một phần hè phố, lòng đường trông, giữ xe

1. Các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường tại khoản 2, 3, 4, 6, Điều 4 Quy định này làm điểm trông, giữ xe phải bố trí rào chắn, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở đến lối đi của người đi bộ sang đường, phải cách nút giao thông tối thiểu 20m.

2. Hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường tại khoản 8, Điều 4 Quy định ngoài thực hiện công tác đảm bảo giao thông quy định tại khoản 1, Điều này còn phải bố trí biển báo, vạch sơn theo quy định.

3. Cơ quan cấp phép chỉ được xem xét, cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để kinh doanh điểm trông, giữ xe đối với các địa điểm nằm trong danh mục, khu vực, tuyến đường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 11. Sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

Thời gian sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình từ sau 22 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, có rào chắn, phải che đậy và sắp xếp gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị, không để phế thải có mùi hôi thối; hết thời gian cho phép sử dụng phải dọn dẹp, vệ sinh sạch trả lại hiện trạng hè phố như ban đầu.

Hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm trung chuyn vật liệu, phế thải xây dựng phải thực hiện thủ tục xin phép tại cơ quan cấp phép quy định tại Điều 13 Quy định này.

Điều 12. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

1. Việc sử dụng tạm thời một phn lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị từ sau 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Chỉ cấp phép cho các tuyến đường có chiều rộng lòng đường lớn hơn 7,0m và phải để phần lòng đường còn lại cho lưu thông tối thiểu 3,5m. Việc cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông, không gây hư hỏng công trình giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị phải thực hiện thủ tục xin phép tại cơ quan cấp phép theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

2. Cơ quan cấp phép chỉ được xem xét, cấp phép đối với các địa điểm trung chuyển rác thải trong danh mục, khu vực, tuyến đường được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Chương III

CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG

Điều 13. Thẩm quyền cấp giấy phép

1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại khoản 2 Điều này cấp giấy phép.

2. Cơ quan cấp giấy phép

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau thực hiện cấp giấy phép sử dụng một phần hè phố, lòng đường vào các hoạt động tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 4 Quy định này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng một phần hè phố để tổ chức và làm điểm trông giữ xe đám tiệc, đám tang khi nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân có nhu cu sử dụng. Trường hợp không xem xét phải nêu rõ lý do, có văn bản trả lời chính thức trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng hè phố cho đám tiệc; 0,5 ngày làm việc đối với trường hợp sử dụng hè phố cho đám tang.

3. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép

a) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xem xét cấp giấy phép;

b) Gửi giấy phép đã cấp đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đ được hướng dẫn và giám sát việc chấp hành các quy định trong giấy phép. Trường hợp giấy phép được cấp, trên các tuyến đường tnh quản lý đi qua đô thị, gửi giấy phép đến Sở Giao thông vận tải để phối hợp kiểm tra, xử lý;

c) Xem xét gia hạn, thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động, chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm;

d) Thu các khoản phí sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường theo quy định hiện hành.

Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

1. Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép đối với hoạt động tại khoản 1, 4, 5, 7, 8, Điều 4 Quy định này gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục s 01) kèm theo Quy định này.

- Bản vẽ sơ họa vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (mẫu tại Phụ lục s 02) kèm theo Quy định này.

b) Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép đối với hoạt động tại khoản 6, Điều 4 Quy định này gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu tại Phụ lục s 01) kèm theo Quy định này.

- Phương án đảm bảo giao thông.

- Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có).

3. Thời gian giải quyết cấp phép

Không quá 03 ngày làm việc đối với hoạt động tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 4 Quy định này. Trường hp không giải quyết cấp giấy phép, cơ quan cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đi với hoạt động tại khoản 7, 8, Điu 4 Quy định này ti đa không quá 12 tháng; đối với hoạt động tại khoản 5, Điều 4 Quy định này tối đa không quá 06 tháng. Hết thời hạn sử dụng của giấy phép, cơ quan cấp phép có thể xem xét gia hạn giấy phép sử dụng.

5. Thời hạn cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đối với hoạt động tại khoản 1, 4, 6, Điều 4 Quy định này theo kế hoạch tuyên truyền, hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

Điều 15. Gia hạn giấy phép

1. Trước thời điểm hết hạn của giấy phép, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải làm các thủ tục xin gia hạn giấy phép nếu có nhu cầu sử dụng tiếp theo (đối với hoạt động tại khoản 5, 7, 8, Điu 4 Quy định này chỉ cấp phép 01 ln). Thời gian gia hạn giấy phép bằng với thời gian cấp giấy phép lần đầu và chỉ áp dụng gia hạn 01 lần. Sau khi hết thời gian gia hạn, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục có nhu cầu sử dụng một phần hè phố, lòng đường thì phải xin cấp giấy phép mới.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép

a) Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu gia hạn giấy phép nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đã cấp phép.

b) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị gia hạn (mẫu tại Phụ lục s 03) kèm theo Quy định này;

- Giấy phép được cấp lần đầu (bản chính).

c) Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Điều 16. Thu hồi giấy phép

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoặc vi phạm quy định sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép.

2. Trong trường hợp giấy phép còn hạn sử dụng nhưng việc sử dụng không còn phù hợp hoặc cn thu hi để phục vụ các nhu cu khác thì cơ quan cấp giy phép làm các thủ tục thu hồi giấy phép đã cấp theo quy định.

3. Cơ quan nào cấp giấy phép sử dụng thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi giấy phép.

Điều 17. Quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường

1. Các hoạt động sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường tại khoản 4, 5, 6, 7, 8, Điều 4 Quy định này phải thực hiện các khoản phí theo quy định.

2. Không thu phí sử dụng đối với hoạt động tại khoản 1, 2, 3, Điều 4 Quy định này.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phi hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục các vị trí, địa điểm tại các khu vực, tuyến đường đô thị được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường làm nơi trông, giữ xe, điểm trung chuyển rác thải theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong công tác quản lý, cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đối với đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải được giao quản lý.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Xây dựng

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hè phố, lòng đường đô thị.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hè phố, lòng đường đô thị theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí cấp giấy phép và mức phí sử dụng tạm thời một phn hè phố, lòng đường; hướng dẫn việc thu chi các khoản phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, đoàn thể, báo đài tuyên truyền phổ biến quy định này tới các đơn vị, tổ chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 19. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

1. Phối hợp với các sở, ngành chuyên môn khảo sát, đề xuất danh mục các tuyến đường, địa điểm được phép sử dụng tạm thời một phần hè ph, lòng đường làm nơi trông giữ xe, điểm trung chuyển rác thải, tổng hợp danh mục báo cáo Sở Giao thông vận tải thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Thực hiện cấp giấy phép sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đối với hoạt động tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 4 Quy định này.

3. Tổ chức lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, vạch kẻ hè phố, lòng đường trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm đúng vị trí, đúng quy định của Điều lệ Báo hiệu đường bộ.

4. Chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo tháng trước ngày 25 hàng tháng; báo cáo quý trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý; báo cáo năm trước ngày 25 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Điều 20. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

1. Tuyên truyền, phổ biến tới hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Hướng dẫn sử dụng tạm thời một phn hè phố đối với hoạt động tại khoản 2, 3, Điều 4 Quy định này.

3. Kiểm tra việc tuân thủ theo nội dung giấy phép sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn. Đề xuất với cơ quan cấp phép thu hi giy phép đi với các trường hợp vi phạm.

4. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông

1. Chấp hành đúng các thông tin quy định được ghi trong giấy phép, chịu sự theo dõi, kiểm tra, kim soát của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sau khi sử dụng xong một phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông phải hoàn trả mặt bằng theo đúng hiện trạng ban đầu, phải sửa chữa khắc phục nếu xảy ra hư hỏng mặt đường, hè phố và báo cho cơ quan có thẩm quyền biết, kiểm tra.

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Nay tôi đại diện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đơn này xin được cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần:

- Hè ph: □

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái □ , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ thể): …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Lòng đường: □

Không vào mục đích giao thông mặt trước □ , sau □ , trái , phải □

địa điểm xin phép (ghi cụ th): …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian sử dụng: từ ngày …. tháng …. năm 20....đến hết ngày tháng …. năm 20.... Mục đích để:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

- Trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội □

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt

- Trông, giữ xe có thu phí □

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) ………………………. xin cam kết chp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu s kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 


Ghi chú:
Tổ chức, cá nhân khi cần đề ngh
cấp phép sử dụng chi cần đánh dấu “X” vào các ô tương ứng của Phụ lục này

……, ngày.... tháng... năm 20....
Đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 


PHỤ LỤC 02

BẢN VẼ MẶT BẰNG VỊ TRÍ XIN PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Địa chỉ xin phép: ……………………………………………………………………

(ví dụ: Trước nhà số 15A, đường ….., phường 5, thành phố Cà Mau)

 

Ghi chú:

 

Vị trí xin phép
_____________

- Diện tích sử dụng lòng đường 13,5m2: Dài = 4,5m x rộng = 3m

- Diện tích sử dụng vỉa hè 9m2              : Dài = 4,5m x rộng = 2m

Tổ chức, cá nhân: ………………………………………………

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đóng dấu)

Bản vẽ mặt bằng vị trí xin phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông

Hoàn thành: Ngày …. tháng …. năm …

 


PHỤ LỤC 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Lý do gia hạn giấy phép: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Từ lý do trên (tổ chức, cá nhân): ……………………………………………………………………….

đề nghị được gia hạn giấy phép đến hết ngày ……………………………………………………….

Nếu được cấp phép sử dụng (tổ chức, cá nhân) ……………….. xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cam kết bồi thường, sửa chữa hoàn trả nếu trong thời gian sử dụng có xảy ra hư hỏng do sử dụng tạm thời công trình gây ra và không yêu cầu bồi thường khi Nhà nước thu hồi sử dụng. Trong thời hạn 3 ngày khi hết thời gian cho phép sử dụng sẽ di dời hoàn trả diện tích, công trình sử dụng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

……., ngày …. tháng …. năm 20....
Đại diện t chức, hộ gia đình, cá nhân
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 


PHỤ LỤC 04

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

 

1. Sử dụng đúng mục đích ghi trong giy phép.

2. Kng được sang nhượng và tự ý sửa đổi đổi nội dung đã ghi trong giấy phép, nếu cần thay đổi thì phải xin phép.

3. Khi giấy phép bết hạn, nếu còn nhu cầu sử dụng thì phải làm đơn xin gia hạn.

4. Trường hợp mt giấy phép, phải có đơn cớ mất để xét cấp lại.

5. Xuất trình giy phép cho các cơ quan thẩm quyn kiểm tra khi yêu cầu.

6. Phải chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn, vệ sinh công cộng và quy định sử dụng hè phố, lòng đường.

Nếu vi phạm quy định sẽ bị thu hồi giấy phép và bị xử lý theo quy định.

 

 

Cơ quan cấp phép) …
-----------------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------

 

GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

 

(Cơ quan cấp phép) ……………………….

Cho phép: ………………………………………………………

Địa chỉ: ……………. Đường………………………………….

Phường (xã) ………. Huyện (thị xã, thành phố) …..……..

Được phép tạm thời sử dụng một phần hè phố, lòng đường

…………………………………………………………………….

Vào mục đích: ………………………………………………….

Kích thước, diện tích: (Ghi rõ kích thước, diện tích cấp phép)

……………………………………………………………………..

Tính chất sử dụng: ……………………………………………..

Giờ sử dụng trong ngày: ………. giờ đến …………… giờ

Giấy phép có giá trị từ ngày: ……………… đến ……………

 

GIA HẠN GIẤY PHÉP

 

 

Gia hạn đến ngày: …………………………………..

 

…………, ngày …. tháng …. năm
(Cơ quan cấp phép ký tên, đóng dấu)

 

…… ngày …. tháng …. năm ….
(Cơ quan cấp phép ký tên, đóng dấu)

 

 

MẶT BẰNG CẤP PHÉP SỬ DỤNG
(Thể hiện rõ mặt bằng cấp phép sử dụng)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực10/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng hè phố lòng đường ngoài mục đích giao thông Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng hè phố lòng đường ngoài mục đích giao thông Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýLâm Văn Bi
       Ngày ban hành30/06/2016
       Ngày hiệu lực10/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng hè phố lòng đường ngoài mục đích giao thông Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng hè phố lòng đường ngoài mục đích giao thông Cà Mau