Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2017/QĐ-UBND giá thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy sản tập trung Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TẬP TRUNG AN HẢI, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC , ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3664/TTr-SXD, ngày 21 tháng 12 năm 2016 và báo cáo kết quả thẩm định số 1878/BC-STP, ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá thuê cơ sở hạ tng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Giá thuê cơ sở hạ tầng mỗi 01m2 (một mét vuông) trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh thuận là: 1.969 đng/năm (Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đng).

2. Các tổ chức, cá nhân có sử dụng cơ sở hạ tầng trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận: Phải thực hiện việc ký hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng và nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng cho cơ quan được giao nhiệm vụ thu theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng cơ sở hạ tầng trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

- Thực hiện việc thu tiền thuế cơ sở hạ tầng trong khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận của các tổ chức, cá nhân theo đơn giá đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thuê cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thu tiền thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2017 và thay thế Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thuê cơ sở hạ tầng nuôi trng thủy sản trong vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung An Hải - Ninh Phước - Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường Trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình (thông báo);
- TTTHCB, CTT điện tử tỉnh Ninh Thuận;
- VPUB: L
Đ, QHXD, TH, KT, BTCD, NC;
- Lưu: VT. Huy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/03/2017
Ngày hiệu lực 19/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND giá thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy sản tập trung Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND giá thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy sản tập trung Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Trần Quốc Nam
Ngày ban hành 09/03/2017
Ngày hiệu lực 19/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2017/QĐ-UBND giá thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy sản tập trung Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2017/QĐ-UBND giá thuê cơ sở hạ tầng sản xuất giống thủy sản tập trung Ninh Thuận

  • 09/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực