Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quản lý tuyển dụng lao động người nước ngoài Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 195/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động-TBXH (b/c);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
VP UBND tỉnh: NC, XDCB, KTTH, LĐVP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác tuyển dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển dụng, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh điều chỉnh trong Quy chế này là:

- Người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo các hình thức quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc quản lý đối tượng người nước ngoài khác đến công tác, làm việc và cư trú trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý lao động là người nước ngoài và các văn bản pháp luật khác liên quan.

3. Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, nghiêm minh và khách quan trong quá trình phối hợp; kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật chưa phù hợp, còn bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan cho lao động người nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động, thẻ thường trú, tạm trú, phiếu lý lịch tư pháp và những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Định kỳ hàng tháng thực hiện trao đổi thông tin, theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các ngành chức năng liên quan để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài những quy định của pháp luật liên quan đến tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, chấp thuận và thông báo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; cấp, cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thu hồi giấy phép lao động, xác nhận đã thu hồi và đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động theo quy định.

3. Công khai thủ tục, lệ phí và thời hạn xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh cung ứng, giới thiệu lao động người Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

5. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh về các văn bản pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài.

6. Trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan Công an tỉnh trong việc giải quyết đơn, thư tố giác tội phạm của tổ chức, cá nhân và các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

7. Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra liên ngành trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định.

8. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép, cấp, cấp lại giấy phép lao động cho cơ quan Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để phối hợp theo dõi, quản lý.

9. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thanh tra liên ngành định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu có dấu hiệu nghi vấn về tính xác thực trong nội dung của các tài liệu có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và phối hợp với Công an tỉnh xác minh làm rõ trước khi cấp giấy phép lao động.

10. Theo dõi, tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/7) và hàng năm (trước ngày 15/01 năm sau) báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; quy định của UBND tỉnh và theo uỷ quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý nhà nước đối với lao động tại các khu công nghiệp.

2. Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, chấp thuận và thông báo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; cấp, cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp; thu hồi giấy phép lao động, xác nhận đã thu hồi và đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động theo quy định.

3. Công khai thủ tục, lệ phí và thời hạn xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thống kê, rà soát, quản lý hoạt động của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình lưu trú, tạm trú của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp báo cáo tình hình người nước ngoài làm việc lưu trú tại doanh nghiệp; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu có dấu hiệu nghi vấn về tính xác thực trong nội dung của các tài liệu có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và phối hợp với Công an tỉnh xác minh làm rõ trước khi cấp giấy phép lao động.

6. Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh trong quản lý chặt chẽ về công tác Phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu công nghiệp và nơi lưu trú, tạm trú của người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

7. Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam theo đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu nước ngoài.

8. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp.

9. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được cấp, cấp lại và thu hồi giấy phép lao động và danh sách các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiện thủ tục) cho Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý.

10. Theo dõi, tổng hợp tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và hàng năm (trước ngày 31/12) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; hướng dẫn thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại địa phương. Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, xác nhận khai báo tạm trú cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Tổ chức thực hiện thủ tục trục xuất, buộc xuất cảnh đối với các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoặc các trường hợp lao động là người nước ngoài hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh.

4. Cung cấp thông tin về người nước ngoài theo yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã có thời gian cư trú trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh hồ sơ lao động là người nước ngoài phải làm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đăng ký cư trú, tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thủ tục xuất nhập cảnh để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, kiểm tra lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài có biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp để phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và những hành vi tiêu cực có liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài.

8. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý lao động người nước ngoài nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

9. Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh trong việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuê nơi lưu trú, tạm trú đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định của nhà nước Viêt Nam.

10. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, gửi báo cáo tình hình lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 8. Sở Tư pháp

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài về những quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý lao động người nước ngoài.

2. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động là người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quản lý đăng ký, tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hành nghề luật sư có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Định kỳ ngày 20 hàng tháng, tổng hợp tình hình cấp mới, điu chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, danh sách các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài theo chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 10. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn và đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong việc làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấp giấy phép lao động.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Xây dựng

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người nước ngoài cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động nước ngoài và thông báo, hướng dẫn các nhà thầu xây dựng liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh để thực hiện việc cấp, cấp lại giấy phép lao động hoặc cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Có trách nhiệm gửi Giấy phép hoạt động xây dựng cấp cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý.

3. Định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm tổng hợp danh sách, thông tin về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi có yêu cầu.

Điều 12. Sở Y tế

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm về chuyên môn đối với người nước ngoài hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh xác định đối tượng là người nước ngoài Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Hướng dẫn các Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện có sử dụng lao động là người nước ngoài làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài; hướng dẫn người nước ngoài, các tổ chức thực hiện chào bán dịch vụ thông báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ít nhất 07 ngày khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ tại Bắc Ninh. Nội dung thông báo bao gồm: Họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngoài.

5. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, gửi báo cáo tình hình cấp giấy phép thành lập, tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 14. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.

3. Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh danh sách người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo để phối hợp theo dõi, quản lý.

Điều 15. UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức thống kê, rà soát, quản lý chặt chẽ số lao động là người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Đề xuất, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 30/6) và hàng năm (trước ngày 31/12) tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 16. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài

1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng lao động là người nước ngoài và kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế.

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 17 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức mình.

4. Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan cho lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức của mình biết và thực hiện.

5. Khi lao động người nước ngoài không còn làm việc thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động có trách nhiệm nộp lại giấy phép lao động hoặc thông báo cho cơ quan cấp giấy phép lao động biết để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, xác minh.

7. Thực hiện việc báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/7) và hàng năm (trước ngày 05/01 năm sau) hoặc báo cáo đột xuất tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp), UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 17. Lao động là người nước ngoài

1. Người nước ngoài làm việc tại tỉnh phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của UBND tỉnh do người sử dụng lao động cung cấp để đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

2. Đối với trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động thì người sử dụng lao động (hoặc đối tác phía Việt Nam) và người nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Đối với trường hợp người lao động thuộc diện phải có giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thực hiện theo quy định tại Điều 10, Mục 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích trong quản lý nhà nước, hoạt động tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài được xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nếu vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Việc quản lý người nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và các Công ước, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Quy chế này. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phân công các phòng, ban chức năng làm đầu mối phối hợp.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực18/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quản lý tuyển dụng lao động người nước ngoài Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quản lý tuyển dụng lao động người nước ngoài Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành03/08/2017
       Ngày hiệu lực18/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quản lý tuyển dụng lao động người nước ngoài Bắc Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quản lý tuyển dụng lao động người nước ngoài Bắc Ninh

        • 03/08/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/08/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực