Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2018/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 1347/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý trong chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn: Bằng 20% mức tiền lương cơ sở/tháng/học sinh.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với học sinh đầu cấp và học sinh cuối cấp: Hỗ trợ theo số tháng thực học.

- Đối với học sinh còn lại: Hỗ trợ 10 tháng/năm.

4. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, được giao trong kinh phí sự nghiệp giáo dục hằng năm theo phân cấp quản lý.

Điều 2. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán

1. Lập dự toán và giao dự toán

Hằng năm cùng với thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước, căn cứ số lượng học sinh được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán đối với nội dung hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp và thẩm định để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán

a) Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ tiền ăn của các trường trực thuộc Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ tiền ăn của các trường trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này để làm căn cứ thực hiện chi trả.

b) Các trường phổ thông dân tộc nội trú có học sinh được hưởng chính sách có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định trên cơ sở xây dựng thực đơn bữa ăn hằng ngày bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển thể lực cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn và nguyên tắc công khai tài chính bữa ăn theo quy định.

c) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, các trường phổ thông dân tộc nội trú tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chính sách gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐNĐ tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; GD&ĐT; KH&ĐT;
Thông tin và truyền thông; Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Hiệu trưởng các trường PTDTNT thuộc tỉnh;
- Công báo tỉnh; TT Thông tin tỉnh;
- Báo Thái Nguyên; Đài PTTH TN;
- Lưu: VT
, TH, KGVX, KT.
Huongvtt/GD/2018(60b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2018
Ngày hiệu lực01/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2018/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2018/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành21/08/2018
        Ngày hiệu lực01/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2018/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2018/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên

           • 21/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực