Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2016/QĐ-UBND , NGÀY 26/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Kết luận số 226-KL/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 722/TTr-SNV, ngày 15/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khon 3, Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND , ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

“3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:

a) Lĩnh vực Dự phòng:

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

b) Lĩnh vực Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái;

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ;

+ Bệnh viện Y học cổ truyền;

+ Bệnh viện Tâm thần;

+ Bệnh viện Lao và bệnh phi;

+ Bệnh viện Nội tiết;

+ Bệnh viện Sản Nhi.

c) Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y.

đ) Trung tâm Y tế huyện:

+ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình;

+ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên;

+ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn;

+ Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu;

+ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải;

+ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái;

+ Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Y t
ế;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực15/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýĐỗ Đức Duy
       Ngày ban hành04/12/2018
       Ngày hiệu lực15/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

           • 04/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực