Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tư pháp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2015/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2015 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 298/TTr-STP ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An

1. Bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 1, Điều 1.

2. Sửa đổi Khoản 8, Điều 2 như sau:

“8. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp”.

3. Bỏ cụm từ “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực23/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tư pháp Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tư pháp Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Đường
       Ngày ban hành12/04/2018
       Ngày hiệu lực23/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tư pháp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tư pháp Nghệ An

           • 12/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực