Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND xử lý sai phạm Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 24/2009/CT-UBND NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC XỬ LÝ CÁC SAI PHẠM QUA THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình s 12/TTr-TTT ngày 30 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Thanh
tra Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Khánh H
òa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND xử lý sai phạm Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND xử lý sai phạm Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành11/10/2019
       Ngày hiệu lực25/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND xử lý sai phạm Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND xử lý sai phạm Khánh Hòa

           • 11/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực