Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm tra xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2018/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRIỂN KHAI CHẬM TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ s: 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điu của Luật Đu tư; s43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Đất đai; s 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một snghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 782/SKHĐT-DN ngày 18/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:

“Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2018”

2. Thay đổi cụm từ “dự án đã bị thu hồi” thành “dự án đã bị chấm dứt hoạt động”; cụm từ “thu hồi dự án” thành “chấm dứt hoạt động dự án” trong các nội dung tại Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ
;
- Các Bộ: TP, KHĐT;
- TT.TU, TT.HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm Công báo, CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm tra xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm tra xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Hồng Vinh
       Ngày ban hành27/05/2019
       Ngày hiệu lực10/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm tra xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm tra xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư Nghệ An

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực