Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2017/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP , ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án s 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết s 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

1. Điểm a Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc”.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là các phòng thuộc Sở), gồm 04 phòng sau:

a) Văn phòng (VP);

b) Thanh tra - Pháp chế (TTPC);

c) Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (BCVTCNTT);

d) Thông tin - Báo chí - Xuất bản (TTBCXB).

3. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: (01 tổ chức)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Bổ sung Khoản 4 Điều 3 như sau:

“Việc thành lập các phòng thuộc Sở theo khối lượng công việc yêu cầu, bố trí tối thiểu 05 biên chế trở lên”.

5. Sửa đổi bổ sung (khổ 2) Khoản 3 Điều 4 như sau:

“Số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở được quy định như sau: Phòng có từ 05 đến 09 biên chế có 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 biên chế trở lên có không quá 02 Phó Trưởng phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Cao Bằng

              • 18/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực