Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2020/QĐ-UBND đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1837/2012/QĐ-UBND ngay 06/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Cục Thi hành án dân sự; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử (Gửi bản giấy các đơn vị không dùng TDOffice)
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Đăng ký QG GDBĐ - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm Công báo - Tin hoc tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quy chế này áp dụng đối với Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng; các cơ quan thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân liên quan.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời trong quá trình phối hợp.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Rà soát, kiến nghị xử lý các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

7. Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp xây dựng Chương trình, Kế hoạch nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, sơ kết, tổng kết về kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết về kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 5. Phối hợp rà soát, kiến nghị xử lý các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Điều 6. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tạo điều kiện cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 7. Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương về kết quả thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ việc kiểm tra về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; căn cứ tình hình thực tế về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đề ra các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 8. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các văn bản pháp luật có liên quan; gửi thông tin để thực hiện việc công bố theo quy định.

3. Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án (như: Quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; Quyết định kê biên tài sản; Quyết định giải tỏa kê biên...) tới Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, tài sản gắn liền với đất bị áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế kê biên tài sản bảo đảm theo quy định.

4. Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện đúng các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; làm đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức tín dụng.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng các quy định pháp luật về chứng thực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 9. Cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm theo quy định

Điều 10. Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo về tình hình, tổ chức, kết quả thực hiện về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn gửi Sở Tư pháp theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Tư pháp chủ trì xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp hàng năm hoặc báo cáo theo chuyên đề về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

3. Thời điểm báo cáo thống kê định kỳ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND cấp huyện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Quy chế này. Đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả về công tác phối hợp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Cục Thi hành án dân sự, UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được giao tại Quy chế này tổ chức thực hiện theo tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nội dung phối hợp.

Điều 12. Xử lý vướng mắc, bất cập

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực08/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(30/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2020/QĐ-UBND đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành28/09/2020
       Ngày hiệu lực08/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 tháng trước
       (30/09/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2020/QĐ-UBND đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2020/QĐ-UBND đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Bắc Kạn

          • 28/09/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/10/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực