Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 11 CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI DO ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CHUYỂN ĐẾN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2017/QĐ- UBND NGÀY 25/12/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1728/TTr-VPUBND ngày 01 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

 “2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020. Các nội dung khác tại Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CPVP;
- Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (85)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2020
Ngày hiệu lực10/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(17/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành03/12/2020
        Ngày hiệu lực10/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

              • 03/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực