Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ

Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ năm 2016 về Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ quy chế hoạt động Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Điện Biên 2016


TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN
ĐẢNG ĐOÀN MTTQ TỈNH
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ

Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐẢNG ĐOÀN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ quy định số 231/QĐ-TW ngày 16/6/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định (bổ sung) về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, Thành ủy với các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trực thuộc.

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

Điều 2: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoạt động theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/QĐ-MTTQ-ĐĐ ngày 22/11/2013 của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 3: Đảng đoàn, Ban chấp hành chi bộ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đảng đoàn TW MTTQ VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các UVĐĐ;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu ĐĐ MTTQ tỉnh.

TM. ĐẢNG ĐOÀN
BÍ THƯ
Lò Văn Mừng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ này 25 tháng 5 năm 2016 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên)

Căn cứ Quy định số 231-QĐ/TW ngày 16/6/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định (bổ sung) về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy đối với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đoàn trực thuộc.

Căn cứ Hướng dẫn số 41-HD/TC ngày 04/8/1998 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Đảng đoàn HĐND, Đảng đoàn thể nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 239-QĐ/TU ngày 07/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thành lập Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên; phân công nhiệm vụ trong Đảng đoàn và mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng đoàn Hội đông nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh; Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng cơ quan MTTQ tỉnh; cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Điều 2: Chức năng của Đảng đoàn

Đảng đoàn tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ theo Quyết định phân cấp quản lý.

Điều 3: Nhiệm vụ của Đảng đoàn

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên.

2. Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ; quyết nghị những vấn đề về tổ chức và cán bộ theo sự phân công, phân cấp của Trung ương và của tỉnh Điện Biên.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chi ủy, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong mọi hoạt động của cơ quan.

4. Đảng đoàn phối hợp lãnh đạo, vận động các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh về mọi mặt.

5. Phối hợp với các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh để lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (theo Quyết định số 2929-QĐ/TU ngày 08/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ).

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4: Nguyên tắc, chế độ làm việc của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Khi còn các ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến giữa Bí thư Đảng đoàn và các Ủy viên thì Bí thư Đảng đoàn báo cáo đầy đủ các vấn đề đó lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên để xin ý kiến chỉ đạo.

2. Thực hiện chế độ họp định kỳ tháng, quý, sáu tháng, năm và họp đột xuất khi cần thiết. Nội dung từng kỳ họp do Bí thư Đảng đoàn chuẩn bị, các văn bản của kỳ họp phải gửi trước đến các thành viên để chuẩn bị ý kiến tham gia. Các ý kiến thảo luận trong kỳ họp phải được ghi vào biên bản, có kết luận cụ thể; đồng thời ra Nghị quyết để lưu hành, thực hiện.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ VÀ CÁC ỦY VIÊN ĐẢNG ĐOÀN

Điều 5: Nhiệm vụ của Bí thư Đảng đoàn

1. Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về mọi hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của chi bộ; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên giáo; công tác chỉ đạo hoạt động đối với người uy tín; công tác quân sự an ninh; công tác đối ngoại của Ủy ban MTTQ tỉnh.

4. Chủ trì việc phối hợp hoạt động với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

5. Là người chủ tọa các phiên họp Đảng đoàn; thay mặt Đảng đoàn thực hiện việc báo cáo và ký các văn bản gửi Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Điều 6: Nhiệm vụ của các Ủy viên Đảng đoàn

1. Ủy viên Thường trực (là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh)

- Thực hiện giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Đảng đoàn. Giúp Bí thư Đảng đoàn xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảng đoàn. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất (nếu có). Thay mặt Bí thư Đảng đoàn điều hành, giải quyết các công việc của Đảng đoàn (khi Bí thư vắng mặt).

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký các văn bản của Đảng đoàn (khi được Bí thư Đảng đoàn ủy quyền).

2. Ủy viên (là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảng đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký các văn bản của Đảng đoàn (khi được Bí thư và Ủy viên Thường trực Đảng đoàn ủy quyền).

3. Ủy viên (là đồng chí UVBTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo)

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảng đoàn.

- Giúp Bí thư và Ủy viên Thường trực Đảng đoàn chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Đảng đoàn.

- Chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, các văn bản và con dấu của Đảng đoàn. Theo dõi, vào sổ công văn đến, công văn đi của Đảng đoàn.

- Là thư ký các cuộc họp của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 7: Đảng đoàn chỉ đạo các Ban chuyên môn và tương đương tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ của Đảng đoàn. Các báo cáo chuyên đề có liên quan đến nội dung chuyên môn của các Ban chuyên môn và tương đương, Đảng đoàn sẽ chỉ đạo giao các Ban chuyên môn và tương đương tổng hợp xây dựng báo cáo.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 8: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

1. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy về mọi mặt đối với hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy về bộ máy tổ chức, công tác cán bộ trong hệ thống MTTQ tỉnh Điện Biên.

3. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan MTTQ tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy Điện Biên.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Đảng đoàn MTTQ tỉnh.

(báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm, không kể báo cáo đột xuất; khi có vấn đề đột xuất phát sinh cần kịp thời báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Điều 9: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là mối quan hệ phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo luật định, theo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với UBND tỉnh.

Điều 10: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

1. Chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về mọi hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên.

2. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan MTTQ tỉnh theo yêu cầu của Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về mọi hoạt động của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 11: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với các Ban Đảng của Tỉnh ủy Điện Biên

1. Phối hợp, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

2. Phối hợp thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Điều 12: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan, đoàn thể; lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan, đoàn thể; lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo nhiệm kỳ; nhân sự hiệp thương, bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhân sự chủ chốt của các cấp Mặt trận giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

2. Đảng đoàn thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh để lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 13: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnh với chi bộ và các đoàn thể trong cơ quan MTTQ tỉnh

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và thông qua chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

3. Chỉ đạo các hoạt động của công đoàn và các đoàn thể thuộc cơ quan MTTQ tỉnh.

Điều 14: Mối quan hệ giữa Đảng đoàn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

1. Đảng đoàn có trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ tỉnh Điện Biên.

2. Đảng đoàn lãnh đạo chi bộ, Ban Thường trực quản lý công tác cán bộ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan MTTQ tỉnh.

Những vấn đề thuộc trách nhiệm của Đảng đoàn thảo luận và quyết định, Ban Thường trực, cán bộ, đảng viên, công chức phụ trách từng mặt công tác có liên quan phải chuẩn bị nội dung báo cáo để Đảng đoàn thảo luận và quyết định.

3. Căn cứ Quyết định của Đảng đoàn, Ban thường trực có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định chung.

4. Đảng đoàn sử dụng bộ máy tổ chức của cơ quan và một số đảng viên trong cơ quan đơn vị để giúp việc cho Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 15: Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ sáu tháng, một năm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh phải báo cáo kết quả hoạt động của Đảng đoàn về Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên (không kể báo đột xuất, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo yêu cầu kiểm tra, giám sát của Thường trực Tỉnh ủy).

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Quy chế này đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi xét thấy cần thiết sẽ chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/QĐ-MTTQ-ĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ

Lược đồ Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ quy chế hoạt động Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ quy chế hoạt động Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/QĐ-MTTQ-ĐĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Mừng
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ quy chế hoạt động Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Điện Biên 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ quy chế hoạt động Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Điện Biên 2016

             • 25/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực