Quyết định 180/2004/QĐ-UB

Quyết định 180/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 180/2004/QĐ-UB tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận mô hình Công ty mẹ con


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999 ;
Căn cứ Quyết định số 83/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tại Văn bản số 264/ĐMDN ngày 09 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con; trong đó Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (được gọi là Công ty mẹ) là doanh nghiệp Nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất- kinh doanh và có vốn đầu tư ở các Công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các Công ty khác, gồm có :

+ Các doanh nghiệp do Công ty mẹ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần chi phối và có quyền chi phối (được gọi là các Công ty con).

+ Các doanh nghiệp do Công ty mẹ sở hữu một phần vốn điều lệ và không giữ cổ phần chi phối (được gọi là các doanh nghiệp liên kết).

Điều 2. Công ty mẹ :

2.1- Tên gọi, trụ sở :

+ Tên : CÔNG TY PHáT TRIểN CÔNG NGHIệP TÂN THUậN ;

+ Tên giao dịch tiếng Anh : TAN THUAN INDUSTRIAL PROMOTION COMPANY ;

+ Tên viết tắt : IPC ;

+ Trụ sở : số 210-212, đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ;

2.2- Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế tài chính được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ gồm :

+ Hội đồng quản trị ;

+ Ban Kiểm soát ;

+ Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các phòng-Ban

 giúp việc.

Điều 3. Công ty con của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ) là những đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài sản, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, bao gồm :

3.1- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ : Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Tin học Sài Gòn (được chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn do Sở Công nghiệp quản lý).

3.2- Công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần chi phối và có quyền chi phối :

+ Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước ;

+ Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

Điều 4. Doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ) gồm :

+ Công ty liên doanh Xây dựng Khu chế xuất Tân Thuận ;

+ Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng ;

+ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú ;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khu chế xuất Tân Thuận ;

+ Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị kinh doanh.

Điều 5. Vốn chủ sở hữu của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 là 428.624.665.929 đồng (theo Xác nhận vốn số 307/TCDN ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố).

Điều 6. Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ) có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực sau :

+ Kế thừa chức năng của Chương trình công nghiệp xuất khẩu Tân Thuận; đối tác bên Việt Nam trong Công ty liên doanh Tân Thuận (xây dựng và kinh doanh khu chế xuất Tân Thuận) và Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (xây dựng-kinh doanh tuyến đường Nhà Bè-Bình Chánh và 5 cụm phát triển).

+ Nghiên cứu, thực hiện các định hướng, mục tiêu, chương trình, dự án đầu tư phát triển về xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, khu đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

+ Dịch vụ cung cấp cho khu chế xuất, khu công nghiệp các loại vật tư, nguyên-vật liệu và các dịch vụ khác về vệ sinh, công viên cây xanh; thu gom rác, phế liệu, phế phẩm; cung cấp thức ăn công nghiệp, dịch vụ khám chữa bệnh.

+ Kinh doanh hàng xuất-nhập khẩu, vật liệu xây dựng, cho thuê các loại thiết bị văn phòng, máy tính và phụ kiện, kinh doanh nhà; xây dựng và cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng, kinh doanh bến phao neo tàu; cho thuê tàu.

+ Dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tin học, lai dắt tàu biển, môi giới hàng hải, đại lý tàu biển; kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.

- Kinh doanh vận tải biển, bốc xếp hàng hóa, giao nhận hàng hóa trong nước và ngoài nước; xử lý chất thải rắn, lỏng và khí; nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; trồng rừng và kinh doanh dưới tán rừng; đào tạo dạy nghề công nghệ thông tin.

+ Sản xuất các loại tivi, radio, cassette, video, băng cassette, băng video, máy tính, máy vi tính, các sản phẩm quảng cáo, các sản phẩm tin học, bảng hiệu, hộp đèn và các loại sản phẩm dân dụng khác, kinh doanh điện gia dụng, điện lạnh, bếp gas, hàng kim khí điện máy, xe máy và quảng cáo bằng điện tử.

+ Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

Điều 7. Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ) có trách nhiệm :

7.1. Tiếp nhận toàn bộ vốn, hiện trạng tài sản Nhà nước của các doanh nghiệp nêu tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định này do Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố giao.

7.2. Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty mẹ, kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố) và các doanh nghiệp khác (là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, tồn tại trong quá trình chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần nêu tại Điều 3 của Quyết định này); tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đúng với quy định của pháp luật.

7.3. Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của mình đối với các doanh nghiệp khác thông qua người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, Điều lệ của doanh nghiệp khác và quy định của pháp luật.

7.4. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, phối hợp với Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xây dựng Quy chế tài chính để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ, trình Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính.

7.5. Tiến hành đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

7.6. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Công ty con theo phân cấp hoặc được ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 183/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Điều 9. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty mẹ), Giám đốc các doanh nghiệp nêu tại Điều 3 và Điều 4, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 9
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Nội vụ
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển
 doanh nghiệp Trung ương
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố  
- Văn phòng Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy
- Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Công an thành phố (PC. 13)
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, ĐT, VX
- Lưu (CNN-K)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2004
Ngày hiệu lực06/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 180/2004/QĐ-UB tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận mô hình Công ty mẹ con


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 180/2004/QĐ-UB tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận mô hình Công ty mẹ con
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu180/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành22/07/2004
        Ngày hiệu lực06/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 180/2004/QĐ-UB tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận mô hình Công ty mẹ con

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/2004/QĐ-UB tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận mô hình Công ty mẹ con

            • 22/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực