Quyết định 180/2006/QĐ-UBND

Quyết định 180/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công trên địa bàn Quận 12 do Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 180/2006/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết đình công Quận 12


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 180/2006/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 06 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND-LĐ ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về thành lập các đoàn công tác giải quyết bước đầu những vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận 12;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công trên địa bàn quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, các đoàn công tác và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 180/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc ban hành quy chế

- Nhằm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn quận 12, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

- Ủy ban nhân dân quận 12 quy định việc giải quyết bước đầu các vụ đình công ở các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn quận 12.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phòng, ban, ngành, phường, doanh nghiệp có liên quan trong việc tham gia giải quyết bước đầu các vụ đình công diễn ra tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quận.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý công việc

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, công khai, rõ ràng, trung thực, đúng pháp luật.

Chương 2:

TỔ CHỨC XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU

Điều 4. Thành lập đoàn công tác

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập hai đoàn công tác giải quyết bước đầu các vụ đình công (sau đây gọi tắt là đoàn công tác) tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn quận.

2. Đoàn công tác gồm các thành viên đại diện các cơ quan, ban, ngành quận, phường như sau:

a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Phòng Kinh tế;

c) Công an quận, Trưởng Công an phường;

d) Ban chỉ huy Quân sự quận, Phường Đội trưởng;

e) Liên đoàn Lao động quận;

f) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường.

3. Các cơ quan là thành viên của đoàn công tác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 197/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12.

Điều 5. Quy định phối hợp giải quyết, xử lý bước đầu các vụ đình công

1. Khi nhận được thông tin xảy ra đình công

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động quận là cơ quan thường trực tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cử đoàn công tác 1 hoặc 2 đi làm nhiệm vụ. Đồng thời phân công người xuống ngay hiện trường.

- Trưởng đoàn điện thoại ngay đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thẩm định lại thông tin, đồng thời thông báo đến các thành viên trong đoàn.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội điện báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Thành viên Công an báo cáo Trưởng Công an quận.

- Thành viên Ban chỉ huy Quân sự quận, báo cáo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự.

- Liên đoàn Lao động quận điện báo Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban dân vận.

Nội dung:

- Địa điểm xảy ra đình công, nắm rõ nguyên nhân tính chất vụ việc đình công, mức độ phức tạp của đình công, số lượng công nhân tham gia đình công.

- Thường xuyên giữ liên lạc thông tin với lãnh đạo, với đoàn công tác.

- Xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

2. Sau 30 phút xảy ra đình công:

- Các thành viên phải có mặt tập trung tại địa điểm xảy ra đình công.

- Đoàn công tác dùng phương tiện cá nhân đến địa điểm đình công, tập kết tại cổng chờ phân công của Trưởng đoàn.

- Riêng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng Công an phường, Phường Đội trưởng đến ngay địa điểm xảy ra đình công (trong thời gian 30 phút).

3. Tại địa điểm xảy ra đình công.

- Tùy theo tính chất phức tạp của cuộc đình công nếu đông người và không khí “rất nóng” ngay lập tức Liên đoàn Lao động quận và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội bằng mọi biện pháp phải “hạ nhiệt” ổn định tình hình; kêu gọi công nhân bình tĩnh, tránh bạo động đập phá...

- Tiếp cận nhanh nhóm công nhân cầm đầu cuộc đình công nắm rõ các yêu sách, đề nghị cử người đại diện tham gia giải quyết đình công.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động.

- Liên đoàn Lao động quận tiếp xúc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Hội đồng Hòa giải lao động cơ sở (nếu có), tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện người lao động (ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn).

- Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận triển khai kế hoạch nắm tình hình theo nghiệp vụ chuyên môn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tham gia tìm hiểu, nắm tình hình, cung cấp những thông tin liên quan trên địa bàn phường, cùng vận động công nhân ổn định tình hình trật tự.

- Công an phường, Phường đội triển khai lực lượng bảo vệ đoàn công tác, nhanh chóng ổn định tình hình trật tự tại khu vực xảy ra đình công.

Ø Sau 30 phút nắm tình hình: Trưởng đoàn mời thành viên đoàn công tác, đại diện người sử dụng lao động, đại diện người lao động về văn phòng doanh nghiệp để thống nhất biện pháp giải quyết.

Ø Tại văn phòng doanh nghiệp:

- Trưởng đoàn tuyên bố lý do cuộc họp bắt đầu, giới thiệu thành phần đoàn công tác, cử thư ký cuộc họp;

- Đại diện người sử dụng lao động tự giới thiệu;

- Đại diện người lao động tự giới thiệu;

- Trưởng đoàn đề nghị người lao động trình bày ý kiến và đề xuất kiến nghị;

- Trưởng đoàn đề nghị đại diện người sử dụng lao động trình bày sự việc và cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc;

- Trưởng đoàn đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có ý kiến (nếu có);

- Trưởng đoàn mời thành viên đoàn công tác có ý kiến.

 Trưởng đoàn kết luận đưa ra hướng giải quyết:

- Thư ký đọc lại biên bản;

- Các thành viên, đại diện người sử dụng lao động, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, người lao động cùng ký tên vào biên bản.

4. Trao đổi, hướng dẫn, vận động thuyết phục người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng, hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên.

Trong trường hợp hai bên không hòa giải được, đoàn công tác hướng dẫn người lao động hoặc người sử dụng lao động thực hiện quy trình tranh chấp lao động đúng quy định pháp luật.

5. Đoàn công tác báo cáo kết quả giải quyết bằng văn bản:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Thành viên Ban chỉ huy Quân sự quận, báo cáo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận.

- Thành viên công an báo cáo Trưởng Công an quận;

- Liên đoàn Lao động báo cáo Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban dân vận, Liên đoàn Lao động thành phố.

(Thống nhất nội dung báo cáo về nguyên nhân, số lượng đình công, biện pháp giải quyết)

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của đoàn công tác

1. Trưởng đoàn:

- Chịu trách nhiệm trước Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, giải quyết vụ việc đình công xảy ra.

- Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Có quyền phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm xảy ra đình công.

- Kết luận cuộc họp hòa giải tại doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp giải quyết.

2. Các thành viên:

- Chấp hành sự phân công của Trưởng đoàn;

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Phối hợp, đưa ra ý kiến giải quyết đúng pháp luật;

- Tôn trọng nguyên tắc giải quyết sự việc.

3. Sau khi giải quyết đình công:

- Trưởng đoàn tổ chức thời gian thích hợp để họp đoàn công tác rút kinh nghiệm.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tiếp tục theo dõi việc giải quyết những thỏa thuận của các bên và báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan, hợp tác với đoàn công tác. Tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp.

2. Cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện những thỏa thuận hai bên đã đạt được trong quá trình hòa giải, giải quyết của đoàn công tác.

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động

1. Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng.

2. Chấp hành sự lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

3. Chấp hành nội quy lao động của đơn vị và thỏa ước lao động tập thể đã ký.

4. Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết được, hợp tác với đoàn công tác, tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp dẫn đến đình công.

5. Thực hiện đầy đủ các cam kết mà 2 bên thỏa thuận được.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, Trưởng Công an phường, Phường Đội trưởng triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận kinh phí cho đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 11. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định. Sau khi thống nhất ý kiến với Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2006
Ngày hiệu lực13/11/2006
Ngày công báo15/11/2006
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 180/2006/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết đình công Quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 180/2006/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết đình công Quận 12
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu180/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Quang
        Ngày ban hành06/11/2006
        Ngày hiệu lực13/11/2006
        Ngày công báo15/11/2006
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 180/2006/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết đình công Quận 12

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/2006/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết đình công Quận 12

            • 06/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực