Quyết định 180/QĐ-BGDĐT

Quyết định 180/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LP 1 MÔN TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thm định sách giáo khoa;

Theo các biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- V
ăn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (đ
b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
-
y ban VHGDTTNNĐ ca Quốc hội;
- Các Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- L
ưu: VT, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LP 1 MÔN TIẾNG ANH SỬ DỤNG TRONG CƠ SGIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2.

Tiếng Anh 1 (Family and Friends)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Tiếng Anh 1 (English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4.

Tiếng Anh 1 (I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Tiếng Anh 1 (Explore Our World)

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6.

Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục gm 06 sách giáo khoa lp 1 môn Tiếng Anh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2020
Ngày hiệu lực20/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu180/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành20/01/2020
        Ngày hiệu lực20/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/QĐ-BGDĐT 2020 sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông

            • 20/01/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực